Sök

Integritetspolicy

Livspusslet är en plattform av Familjens Jurist och därför är det Familjens Jurists integritetspolicy du godkänner när du är på Livspusslet.

Integritetspolicy – Familjens Jurist i Sverige AB

Varför har vi en integritetspolicy?

Familjens Jurist värnar om din personliga integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

  • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter vid kontakt med oss
  • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser
  • Använder någon av våra digitala tjänster t ex vid jobbansökan, Familjens Jurists digitala tjänster mm
  • Besöker våra webbplatser

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Familjens Jurist i Sverige AB, org.nr 556835-4566, med adress Box 4063, 102 61 Stockholm, tel.nr. 0771-771 070 om inget annat anges nedan.

Centrala begrepp

Personuppgift

Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Cookies

Så kallade cookies är små textfiler som lagras i din browser och/eller på din enhet.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer varför och hur personuppgiftsbehandlingen ska utföras.

Dina rättigheter

Familjens Jurists målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, samt från konsumenträttslagstiftning.

Dataskyddsombud

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under följande adress:

Postadress

Dataskyddsombud
Familjens Jurist
Box 4036
102 61 Stockholm

E-postadress

dataskyddsombud@familjensjurist.se

Du kan också alltid vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se för allmän information om dataskyddsförordningen.

Behandling av personuppgifter

Familjens Jurists målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschöverenskommelser eller branschpraxis. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Familjens Jurist erbjuder dig möjlighet att beställa produkter eller tjänster, använda gör det själv-tjänster, göra förfrågningar eller boka ett personligt möte för rådgivning om juridik. Vi samlar bland annat in information om ditt namn, uppgifter hur du vill bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering. När du fyller i en fritextruta i ett formulär på en av våra webbplatser, använder vi den texten som en information till våra medarbetare inför ditt möte med oss. När vi hanterar ditt ärende behandlar vi också dina uppgifter för att kunna leverera en tjänst du beställt, inbegripet kvalitetssäkring av tjänsten.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal mellan dig och oss eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.

När du söker lediga tjänster, skickar en intresseförfrågan om anställning hos oss, deltar i en undersökning, lämnar uppgifter för ”benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss så använder vi endast dina personuppgifter för det ändamål till vilka du lämnat dem.

När du har kontaktat oss för att ta del av våra tjänster samlar vi in information om dig och dina tidigare köp. Informationen använder vi för att nå ut till dig med aktuella erbjudanden samt för att nå ut till dig med tjänster som du kan vara intresserad av. Du kan enkelt avsluta din prenumeration genom att klicka på en länk i det e-postmeddelande du får från oss.

Ditt personnummer behöver Familjens Jurist för att genomföra en jävskontroll. Behandlingen sker med det berättigade intresset att undvika en intressekonflikt.

Känsliga personuppgifter behandlar vi bara med samtycke eller för att tillvarata våra kunders rättigheter när det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till ändamålet med behandlingen. De rättshandlingar du köper av oss sparar vi i upp till tio år för vårt berättigade intresse att bevaka våra rättsliga intressen vid en eventuell tvist samt för att fullgöra avtalet med dig som kund. Vi sparar också dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav i exempelvis bokföringslagen och penningstvättslagen.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s k tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1)   Adressuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2)   Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

3)   Uppgifter om dig och ditt ärende när du gör en bokning genom en franchisetagare.

Uppgifter kan även inhämtas via någon av våra samarbetspartners, där de på uppdrag av dig som kund, fyller i ett formulär med en önskan att bli kontaktad av oss.

Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser

Vi använder oss av så kallade cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna.

Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Vi placerar icke nödvändiga cookies på din enhet endast om du lämnat ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke om du skulle ångra dig. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din enhet eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din enhet.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies.

Vi använder cookies från tredje parter. I och med det kan dina personuppgifter komma att behandlas i ett land utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Nivån på det rättsliga skyddet för personuppgifter kan skilja sig åt i dessa länder och inte ge samma skyddsnivå som dataskyddslagstiftning i EU/EES. Vid en sådan överföring kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att hålla din information säker. Du kan kontakta oss om du har några frågor om de åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter som överförs utanför EU/EES.

Mer information om cookies kan du få i vår cookiedeklaration. Du kan även läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Säkerhet

Familjens Jurist skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.

Familjens Jurist har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post Familjens Jurist skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Gallring

Familjens Jurist bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Genom att vi har gallringsrutiner för respektive behandling säkerställer vi det strukturerade gallringsarbetet. Alla gallringsrutiner finns dokumenterade i vårt registerhanteringssystem.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

Familjens Jurist utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering och datumangivelse för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument.

Länk till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra externa webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Särskilt gällande franchisetagare

I det fall din uppdragstagare är en franchisetagare är Familjens jurist gemensamt personuppgiftsansvarig med denne för ärendehantering och lagring av dina uppgifter för att skydda sig mot rättsliga anspråk. Vem uppdragstagaren är framgår av uppdragsavtalet.

Dina personuppgifter kan användas av franchisetagaren för sitt berättigade intresse till lokal marknadsföring. Franchisetagaren är ensamt personuppgiftsansvarig för den lokala marknadsföringen.  Om du vill invända mot marknadsföring kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Giltig från och med 2022-03-28

Koncernstyrelsen