Sök

Ny lagstiftning inom barnrätten - tydligare barnperspektiv

I juli 2021 genomfördes flera ändringar i Föräldrabalken. Barnen ges större möjligheter att framföra åsikter i fråga om vårdnad, boende och umgänge. Här är några nyheter i den nya lagen - som nu fått ett tydligare barnperspektiv.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Vad är föräldrabalken?

Föräldrabalken är en svensk lag som behandlar rättsförhållandet mellan föräldrar och barn. Av lagen framgår tydligt vilka rättigheter barn har gentemot sina föräldrar. Utgångspunkten i lagen ska alltid vara barnets bästa.

Att barnperspektivet förstärks gör det lättare att förstå själva tanken med Föräldrabalken. Den finns för att visa vilka skyldigheter föräldrarna har. De som har rättigheter i lagen är barnen.

Förmågan att som förälder visa ansvar

Något som genomsyrar lagändringarna är en förhoppning om att processer om barn ska vara konfliktlösande - inte konfliktdrivande. Det som lagstiftaren ska premiera är förmågan att kunna ta gemensamt ansvar för barnen. I stället för att utgå från att en konflikt ger rätt eller möjlighet till ensam vårdnad.

Barnens rätt att yttra sig stärks

Det har ofta påvisats brister i barns rätt att komma till tals i vårdnadsutredningar - och därmed även i domstolen. Därför finns det nu inskrivet i lagen att barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det betyder bland annat att en förälders tidigare möjlighet att motsätta sig barnsamtal i vårdnadsärenden nu är borttagen.

En minskad risk för barns lidande i konflikter

Att tvista om barn i domstol och därmed vara i en rejäl konflikt är en risk för det barn som sätts i kläm. Därför innehåller en av lagändringarna ett krav på att en förälder som vill inleda en process i domstol måste genomgå informationssamtal. Det är Socialnämnden som ansvarar för dessa samtal.

  • Intyg för genomgången information får inte vara äldre än ett år när en domstolsprocess om barn ska inledas. Den här ändringen gäller från mars 2022
  • Kommunens skyldighet att ombesörja dessa samtal gäller från januari 2022

Vi kan ändå räkna med att detta får betydelse redan idag. Att en eller båda föräldrar tillsammans har gjort andra försök att lösa konflikten innan den blir för djup - något som minskar risken för barnets lidande.

Bättre utsikter för medling i en vårdnadstvist

Ett av domstolens verktyg - medling - har också fått en förändring för att stärka barnperspektivet. Medlarens uppgift är att hjälpa parterna att genomföra förfarandet och komma fram till ett avtal. Ett problem som har uppmärksammats är att medlare tidigare har kunnat tvingas att vittna inför rätten om vad som kommit fram under medling. Detta har fått sin lösning genom att det tillagts ett så kallat frågeförbud.

Det ska förhoppningsvis leda till att medling kommer att användas i betydligt fler mål än vad som är fallet idag.

Vägvisare - Vårdnad, boende och umgänge

5 saker att tänka på om vårdnad, boende och umgänge.

5 saker att tänka på om vårdnad, boende och umgänge.

Vad kan du som förälder göra?

Detta är vad de nya lagändringarna har gjort för att förbättra och stärka barnperspektivet - men vad kan du som förälder göra?

Det viktigaste är förmodligen att tänka på detta:

  • Bråka inte om era barn
  • Tänk inte på barn som era ägodelar - det är små varelser ni har till låns en kort period
  • Som förälder är det du som har ansvar för att hitta lösningar för barnets bästa
  • Barnets synpunkter har betydelse
  • Klarar ni inte detta, sök professionell hjälp. Helst gemensamt - men annars på egen hand

Ett bra råd är att anlita en jurist som är specialiserad på familjerätt. Då kan du även få hjälp i en eventuell domstolsprocess - om konflikten inte går att lösa på annat sätt. Läs mer och boka tid här.