Sök

Särskild företrädare för barn – så fungerar det

Hos Familjens Jurist är det ett flertal medarbetare som har specialiserat sig på barnrätt. Här ska jag berätta vad Särskild företrädare för barn innebär - och hur ett sådant uppdrag kan se ut.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Barn som har utsatts för brott - eller för handling som kan tänkas vara ett brott - behöver delta i ett polisförhör. Det är viktigt för att ett brott ska kunna utredas, och för att en förövare ska kunna lagföras. Som grundregel ska då en vårdnadshavare vara med som stöd för barnet - men i vissa fall är det omöjligt eller olämpligt.

Om vårdnadshavaren är misstänkt för brottet

Om barnet bara har en vårdnadshavare och det är denne som kan misstänkas för brottet - är det förstås olämpligt att den föräldern är med vid förhöret.

Om barnet har två vårdnadshavare men bara bor hos den ena av dem - måste det göras en bedömning om det är den andre vårdnadshavaren som kan misstänkas för brottet. Om föräldrarna ligger i en tvist är det inte bra om den ena föräldern får vara med vid förhöret.

I dessa fall när åklagare anser att vårdnadshavaren inte bör företräda barnet - bör föräldern inte ens veta om att ett polisförhör planeras. Då behöver barnet någon annan vuxen. Den vuxne är en jurist som utses av tingsrätten på åklagarens begäran.

Så här kan ett uppdrag gå till:

Jag kommer nu ge ett exempel på hur det kan gå till när jag får ett sådant uppdrag.

Först ringer Tingsrätten mig och frågar om jag kan ta ett uppdrag: att vara särskild ställföreträdare för barnet X som ska på polisförhör i Barnahuset klockan 9.30. Efter att jag har gjort en jävskontroll och kollat så att vi inte företräder någon av föräldrarna - tackar jag ja och bokar, eventuellt, av mina andra möten.

Från skolan följer en trygghetsperson med

Förordnandet kommer nästan direkt och då tar jag kontakt med utredande polis -  därefter någon ansvarig på aktuell skola eller förskola. Detta för att planera hämtningen inför förhöret. Är barnet i skolåldern ska det alltid följa med någon vuxen trygghetsperson från skolan - eller förskolan.

Sedan träffar jag barnet för första gången i ett lärarrum eller på annat liknande ställe. Jag presenterar mig och mitt uppdrag och vi åker till Barnahuset - tillsammans med trygghetspersonen. Vid förhöret har jag i uppdrag att bevaka barnets intresse - inte polisens, åklagarens, eller någon annans intresse. Var den gränsen går kan ibland vara svårt att avgöra.

Under en läkarundersökning

Ligger det i barnets intresse att utsättas för en efterföljande läkarundersökning, som åklagaren ibland har önskemål om? Svaret är inte alltid, men oftast - ja. Då är det viktigt att veta att det verkligen är specialister på barn som arbetar under paraplyet Barnahuset.

Under en efterföljande läkarundersökning är det jag som har föräldraansvaret - och får därmed säga stopp om det krävs för barnets skull.

Efter förhöret kan Socialtjänsten ingripa

Barnet får sedan information om att det är hen själv som får bestämma huruvida hen vill berätta om förhöret för föräldrar eller i skolan. Föräldrarna informeras av polisen.

Ibland leder ett polisförhör till att socialtjänsten, som finns med under förhöret i medhörningsrum, gör ett direkt ingripande enligt LVU. Blir det så, så åker jag och trygghetspersonen därifrån utan barnet som alltså istället omhändertas av socialtjänsten. I så fall informeras förälder även om det. Hos Socialstyrelsen kan du läsa mer om LVU.

Om förhöret leder till åtal

Om förhöret leder till vidare polisutredning och fram till ett åtal är det fortsatt jag som företräder barnet i domstolen - och där framställer eventuellt skadeståndsanspråk.

Efter ett par dagar får föräldrarna kopia på beslutet från tingsrätten där det framgår att det är jag som utsetts till deras barns särskilda företrädare.

Om att vara särskild företrädare för barn

Något som har förvånat mig mycket är att inte enda förälder har sökt mig i efterhand - eller ifrågasatt mig. Detta skulle annars ligga nära till hands eftersom jag varit på plats i deras ställe.

Jag tycker därför inte att någon som får frågan om hen kan ställa upp som särskild företrädare ska backa på grund av oro för repressalier från förälder. Däremot ska du inte säga ja till ett uppdrag som detta utan att ha särskild utbildning - eller fallenhet för kontakt med barn.

Personligen kan jag inte tänka mig ett viktigare uppdrag än de gånger jag får möjlighet att göra detta för ett av våra barn. Ett uppdrag i samhällets tjänst - för barnens skull.

Här kan du läsa mer: Lag (1999:997) - om särskild företrädare för barn.

Du kan vända dig till Familjens Jurist för att boka tid med en jurist om du har frågor om särskild företrädare för barn.