Sök

Näthat - vad räknas som ett brott?

Här kan du läsa mer om de brotten som en kränkning som sker via internet (eller utanför) kan utgöra.

Text: Familjens Jurist

Det kan vara svårt att själv bedöma om just din situation innebär att ett brott har begåtts, men det kan ändå vara bra att läsa igenom för att få en fingervisning om vad det skulle kunna handla om. Om du gör en polisanmälan är det polisens uppgift att utreda om och i så fall vilket brott som kränkningen utgör.

Förtal (5:1 BrB)

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Förtal handlar om att peka ut eller lämna uppgifter om någon som kan skada dennes anseende. Det är alltså huruvida den personliga äran eller hedern skadas som är i fokus och därmed hur uppgiften har påverkat synen på den utpekade från omgivningen. Även uppgifter som är sanna kan utgöra förtal. Var personen i fråga skyldig att uttala sig eller om det fanns omständigheter som gjorde det försvarligt att lämna uppgiften så ska denne inte dömas för förtal.

Förolämpning (5:3 BrB)

Den som, i annat fall än som avses i 1 eller 2 §, riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.

Förolämpning handlar om kränkande uttalanden som uteslutande syftat till att såra någons självkänsla. Till skillnad från förtal som handlar om omgivningens uppfattning så handlar förolämpning om hur den utsatte påverkades av uppgiften. Förolämpning kan exempelvis handla om kränkande ord eller öknamn.

Olaga hot (4:5 BrB)

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

För att brottet olaga hot ska vara tillämpligt krävs att den utsatte blir hotad med en brottslig gärning. Syftet ska vara att framkalla allvarlig rädsla för den utsattes egna säkerhet eller för någon annans säkerhet. Hot om misshandel eller mordhot är exempel på sådana hot som omfattas av brottet. Att hota någon med att gå till polisen är generellt sett ingenting som faller under brottet olaga hot. Om hotet däremot är förenat med en uppmaning att utföra eller inte utföra en särskild handling så skulle det kunna falla in under brottet. Det finns dock en möjlighet att sådana typer av hot omfattas av något annat brott istället och i så fall är inte olaga hot aktuellt.

Kränkande fotografering (4:6a BrB)

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

För att brottet kränkande fotografering ska vara aktuellt krävs att fotografering eller filmning sker olovligen och i hemlighet. Kränkande fotografering är oftast nära sammankopplat med spridning av bilder, men brottet avser alltså endast själva fotograferingen eller filmningen.

Ofredande (4:7 BrB)

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.

Brottet ofredande omfattar inte bara fysiska kontakter utan kan även omfatta sådant som sker på internet. Med störande kontakter menas att kontakterna är störande på grund av hur och när kontakter sker eller på grund av antalet. Sådana kontakter kan både ske fysiskt och via internet. Med annat hänsynslöst beteende menas exempelvis att framföra detaljerade kränkningar med sexuellt eller våldsamt innehåll. Att falskt berätta att något avlidit är ytterligare exempel på sådant som kan omfattas av brottet.

Sexuellt ofredande (6:10 BrB)

Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet.

Första stycket av paragrafen är tillämpbart på barn under 15 år och kan exempelvis bli aktuellt om någon förmår ett barn under 15 år att utföra sexuella handlingar via en webbkamera eller på något annat vis via internet. Vad barnet hade för inställningen till handlingen spelar ingen roll för straffansvar.

Paragrafens andra stycke är tillämpbart både för barn under 15 år och för vuxna.

Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (Grooming) (6:10a BrB)

Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, föreslår en träff eller stämmer träff med barnet, döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år.

Brottet Kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte handlar om det som i folkmun kallas för ”grooming”. Paragrafen hänvisar till ett antal brott som kontakten med barnet ska syfta till. Dessa är:

 1. Våldtäkt mot barn eller grov våldtäkt mot barn.
 2. Sexuellt utnyttjande av barn.
 3. Sexuellt övergrepp mot barn eller grovt sexuellt övergrepp mot barn.
 4. Utnyttjande av barn för sexuell posering eller grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.
 5. Sexuellt ofredande.

Att föreslå eller stämma träff med barnet behöver inte nödvändigt vis innebära ett fysiskt möte. Även sådana träffar som sker på internet, exempelvis via chattforum omfattas. Det måste dock röra sig om ett konkret och precist förslag om en träff, det räcker inte med att personen i fråga endast ger uttryck för ett önskemål att fortsätta kontakten. Däremot kan mer subtila förslag vara tillräckliga såsom att gärningspersonen frågar om barnet är ensamt hemma vid en viss tid. Det spelar ingen roll att barnet inte har haft för avsikt att träffa gärningspersonen. Inte heller spelar det någon roll för brottet att gärningspersoner avbryter planerna på att begå ett sexuellt övergrepp.

Olaga förföljelse (stalking) (4:4b BrB)

”Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgör

 1. misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa,
 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket,
 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 § första stycket,
 4. hemfridsbrott eller olaga intrång enligt 4 kap. 6 §,
 5. kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a §,
 6. olovlig identitetsanvändning enligt 4 kap. 6 b §,
 7. olaga integritetsintrång enligt 4 kap. 6 c §,
 8. ofredande enligt 4 kap. 7 §,
 9. sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 §,
 10. skadegörelse enligt 12 kap. 1 § eller försök till sådant brott,
 11. ringa skadegörelse enligt 12 kap. 2 §, eller
 12. överträdelse av kontaktförbud med elektronisk övervakning eller överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud

döms, om var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, för olaga förföljelse till fängelse i högst fyra år.”

Olaga förföljelse avser det som på engelska kallas stalking. Brottet syftar till att lägga samma flera lindriga brott till ett allvarligare brott. Kränkningen av offret ska ha skett upprepat eller systematiskt.