Sök

De viktigaste sakerna att tänka på när du köper en häst

Ska du köpa häst? Familjens Jurists expert på hästjuridik, Freja McDowell, ger sina bästa tips på vad du ska tänka på!

Text: Freja McDowell, jurist Familjens Jurist

Tänk igenom vilket användningsområde hästen ska ha

Det första du ska fundera över är vad du ska använda hästen till och vilka förväntningar du har på din framtida häst. Även om en häst rent juridiskt räknas som en vara är det ett levande djur med en egen personlighet och egna unika egenskaper. Eftersom olika hästar passar mer eller mindre bra till olika användningsområden och med olika slags ryttare är det viktigt att du i så stor utsträckning som möjligt försöker hitta ”rätt” häst för dig.

Sätt en budget

Priset för en häst kan variera stort beroende på bl.a. ålder, användningsområde, tävlingsresultat och stamtavla. Tänk på att en unghäst i vissa fall kan vara billigare än en äldre, utbildad häst, men också kräva en mer erfaren ryttare och flera års träning innan den blir en erfaren tävlingshäst. Det är viktigt att den satta budgeten matchar med förväntningarna på hästen och det tänkta användningsområdet.

Skaffa dig en uppfattning om hästen du är intresserad av

Försök att få en bild av hästen innan du kontaktar säljaren för att boka en provridning. Om försäljningsannons finns, läs igenom den och informationen däri noggrant samt sök efter tävlingsresultat om det rör sig om en tävlingshäst. Ett långt avbrott mellan tävlingar kan exempelvis indikera en skada hos hästen.

Kontrollera säljaren

Skaffa dig en bild av den du eventuellt ska göra affär med. Gör egna efterforskningar och hör dig för om säljaren och dennes rykte. Är det ett företag eller en privatperson som säljer hästen? Säljs hästen via en förmedlare för någon annans räkning? Information om säljaren är viktig för att reda ut vilken lag som gäller för köpet och vilka rättigheter och skyldigheter du har som köpare. Du kan även fråga säljaren vilken lag denne menar är tillämplig för att säkerställa att ni har samma uppfattning.

Provrid hästen och träffa säljaren

Om du efter efterforskningar om både hästen och säljaren fortsatt är intresserad är det dags att kontakta säljaren. Innan en provridning bokas bör du ställa många frågor till säljaren, som t.ex. vad orsaken till försäljningen är, om hästen har någon skadehistorik och hur hästen är att hantera. Efterfråga också information om hästens bakgrund och eventuella tidigare ägare. Har hästen haft längre tävlingsuppehåll och perioder med sämre resultat bör du fråga säljaren om anledningen till detta. Anpassa frågorna efter just de delar som viktiga för dig utifrån dina förväntningar och det tänkta användningsområdet.

Om hästen fortsatt är intressant är det dags att boka en provridning. Provrid hästen, gärna flera gånger och i olika miljöer. Var även med vid hantering och lastning av hästen om det är möjligt. Även här gäller att du behöver tänka över vilka förväntningar du har på hästen och vad den ska användas till. Kanske är det viktigt för dig att hästen fungerar vid uteritt och då bör detta ingå i provridningen.

Kontrollera försäkringshistorik och boka veterinärbesiktning

Be säljaren om en fullmakt för att kontrollera hästens försäkringshistorik. Prata med försäkringsbolaget om det finns några reservationer samt hur länge och i vilken omfattning hästen varit försäkrad. Många tvister mellan säljare och köpare uppkommer när en skada inte täcks av försäkringen. I vissa fall kan det vara god idé att ta över hästens befintliga försäkring eller i vart fall teckna en ny försäkring med samma omfattning för att inte bryta försäkringsskyddet och riskera att ett eventuellt framtida fel inte täcks av försäkringen.

Det är även viktigt att veterinärbesiktiga och undersöka hästen noggrant före köpet. Välj en veterinär som du har förtroende för och gör en ordentlig undersökning. Vid dyrare köp kan även en röntgenundersökning behöva göras. Om veterinären har någon anmärkning på hästen eller hittar en avvikelse bör detta utredas närmre innan köp för att utreda fyndets betydelse för hästen och det tänkta användningsområde.

Ha ett skriftligt köpeavtal som tar med hästens skick och historik

Att lägga tid på ett ordentligt avtal kan göra att du undviker många tvister. Avtalet ska vara skriftligt och anpassat efter just ditt hästköp. Se till att avtalet innehåller alla viktiga upplysningar om hästen. Har ni kommit överens om några särskilda villkor för köpet ska detta framgå av avtalet. Se till att ni tydligt avtalet om när risken för att hästen skadas går över på dig som köpare. Läs igenom avtalet noggrant innan du skriver under och kontrollera så att inga friskrivningar ni inte kommit överens om står med. Kontakta en jurist om du är osäker på innehållet i avtalet eller önskar ett avtal upprättat för just din affär.

Påtala felet skriftligt så snart du kan (reklamation)

Tänk på att ge hästen tid. När hästen byter miljö, utrustning och ryttare kan den behöva tid på sig att anpassa sig. Hästar är olika känsliga för dessa förändringar beroende på hästens bakgrund och tidigare erfarenheter.

Om det ändå visar sig att hästen är behäftad med fel finns en del saker du bör tänka på. Den viktigaste skyldigheten du har som köpare är att så snart du märker att det finns ett fel i hästen eller symtom på fel påtalar detta till säljaren. Ur bevishänseende rekommenderas att reklamationen sker skriftligen. Undersökning av ett eventuellt fel kan ta lång tid och du bör hålla säljaren löpande uppdaterad om vad som händer.

Vilken lag gäller för köpet?

När du köper en häst från en privatperson gäller köplagen. Ett köp som regleras av köplagen ställer större krav på dig som köpare när det gäller bl.a. vilken skyldighet du har att undersöka hästen samt när det gäller att bevisa att hästen faktiskt är behäftad med fel.

Om du är privatperson och säljaren av hästen är företagare eller om hästen förmedlas genom en företagare gäller istället konsumentköplagen. Konsumentköplagen är bindande och lagens regler kan inte avtalas bort. Det går enbart att avtala om villkor som är mer fördelaktiga för köparen än vad lagen föreskriver.

Sedan den 1 maj 2022 gäller en ny konsumentköplag i Sverige. Bland annat får den nya lagen särskilda regler gällande köp av levande djur. För köp som ingåtts före den 1 maj 2022 gäller dock fortsatt de gamla reglerna.

Reglerna i den nya konsumentköplagen ställer högre krav på köparen att undersöka hästen före köpet än vad som gällt tidigare. Om köparen avstår från att undersöka hästen eller utan godtagbar anledning inte följer säljarens uppmaning att göra så riskerar denne att inte kunna göra gällande eventuella fel på hästen som hade kunnat upptäckas vid en undersökning.

Genom den nya lagen är det nu möjligt att avtala bort den så kallade presumtionsregeln som finns i konsumentköplagen. Presumtionsregeln innebär att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet. Denna regel har tidigare varit tvingande till konsumentens fördel men går alltså nu att avtala bort. Var uppmärksam kring detta vid kontraktsskrivning. Avtalas presumtionsregeln bort är det köparen som måste visa att felet fanns vid köpet, även om felet upptäcks inom sex månader.

Sammanfattning

En tvist om köp av häst är oftast kostsam och tidskrävande. Genom att före köpet lägga tid, och ibland även pengar, på att eftersöka information om hästen och säljaren samt upprätta ett bra köpeavtal kan du undvika att hamna i en tvist med säljaren om det skulle visa sig att hästen är behäftad med fel. Skulle en tvist uppstå är förutsättningarna oftast bättre för dig som köpare om ett bra och tydligt köpeavtal finns. Det är vanligtvis enklare för parterna att tidigt i tvisten nå en lösning varför jag rekommenderar att du kontaktar en jurist i god tid.

En jurist kan hjälpa dig att reda ut vilken påföljd du som köpare bör göra gällande, om du t.ex. bör kräva prisavdrag eller kräva att köpet hävs. Dessutom kan du som köpare ha rätt till skadestånd för de kostnader du haft med anledning av den felaktiga hästen. En del av kostnaderna för ditt juridiska ombud kan vanligtvis täckas av det så kallade rättsskyddet i din hemförsäkring.

Relaterade tjänster