Sök

Guide

Fullmakter till äldre

En fullmakt innebär rätten att företräda någon annan. Det är viktigt att den som ger någon annan rätten att företräda dem i olika ärenden ska vara fullt medveten om vad detta innebär. Här har vi samlat den information som du behöver för att kunna hjälpa dina gamla föräldrar på bästa sätt.

Text: Anna Karin Wallberg

Hämta ut recept på apotek

En fullmakt för apoteksärenden kan skapas digitalt, till exempel via Läkemedelskollen på e-hälsomyndighetens sida Läkemedelskollen eller via ett e-handelsapotek. Du kan också lämna in en blankett på ett fysiskt apotek. Blanketter kan du få hos apotek eller skriva ut här.

Kom ihåg att du som ska bli ombud till någon anhörig och har fått en fullmakt måste lämna ditt samtycke till att e-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter inom sju dagar efter att fullmakten skapades.

En fullmakt från privatperson till privatperson kan användas på alla apotek i Sverige, inklusive e-handelsapotek.

Hos e-hälsomyndigheten kan både du som är fullmaktsgivare och du som är ombud läsa mer om hur fullmakter för apoteksärenden fungerar.

Göra bankärenden

En fullmakt för bankärenden kan antingen utfärdas för ett enstaka uppdrag, eller när du ska ta hand om någons bankärenden under en längre tid. I fullmakten ska det finnas beskrivet vilka ärenden som du som ombud ska kunna utföra. Fullmakten kan gälla antingen för en viss tid eller tills vidare och den som har utfärdat den kan när som helst återkalla den.

Ett annat sätt att hjälpa dina föräldrar med enkla ärenden på banken är att ansöka om anhörighetsbehörighet. Läs mer här.

För den som själv har förmåga att sköta sin ekonomi och kan övervaka och kontrollera dig som utsetts till fullmaktshavare så fungerar en vanlig fullmakt bra. Om den som utfärdat fullmakten blir sjuk och inte längre har förmågan att hantera sina bankärenden själv, finns det andra alternativ, tex Framtidsfullmakt

Det finns inga regler om hur en fullmakt ska se ut. En fullmakt behöver egentligen inte ens vara skriftlig. Och det finns inte heller några krav på att en fullmakt ska vara bevittnad. Men, för att den bank som du ska göra bankärenden med ska godkänna fullmakten så är det alltid bäst att använda bankens egna mallar. Kontakta därför alltid rätt bank och sök upp deras egen information om krav på fullmakt.

Kontakter angående vård och äldreomsorg

I kontakter med vårdpersonal eller tjänstemän som arbetar med äldreomsorg så finns ingen möjlighet att föra dina föräldrars talan genom en fullmakt så länge de kan tala för sig själva. I allt som rör någons vård eller omsorg så styrs alla insatser av respekten för att den äldre personens egen vilja ska vara vägledande att alla ska ges möjlighet att uttala sin vilja.

Därför sker alla möten inom vård och omsorg med den äldre närvarande. Om dina föräldrar vill att du eller någon annan ska vara med så är det fullt möjligt och förekommer ofta.

Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter är till för att försäkra sig om att du ska kunna ta till vara din förälders personliga och ekonomiska intressen om hen blir för sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. En Framtidsfullmakt gäller däremot inte vid beslut som rör medicinsk vård eller tandvård

Alternativet till Framtidsfullmakt är att din förälder får en god man eller förvaltare utsedd, vilket kan ta lång tid och upplevas som allt för slumpmässigt.

I Framtidsfullmakten ska din förälder själv specificera vilka lägen och vilken typ av beslut du som fullmaktshavaren kommer att ha rätt att agera i. Fullmakten kan också ange om några beslut ska tas av en alternativt flera personer i samförstånd.

Huvudregeln är att Framtidsfullmakten fortsätter att gälla även efter din förälders död. För att den ska upphöra vid dödsfall måste det särskilt framgå av fullmakten. Om inget annat är inskrivet så fortsätter den att gälla efter fullmaktsgivarens död. Om fullmakten fortsätter att gälla innebär det att du som fullmaktshavare är representerad även under den tid som det tar för att dödsboförvaltningen ska komma på plats.

Läs mer om framtidsfullmakt hos Familjens Jurist.