Sök

Guide

Så fungerar vården för äldre

Ju äldre människor blir, desto större blir risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtsvikt, stroke eller frakturer efter fall. Kroppens egna förmåga att klara av sjukdom och fysiska påfrestningar minskar och det tar ofta längre tid att återhämta sig, även från lindriga åkommor.

Text: Anna Karin Wallberg

Men det finns inga andra vägar till sjukvård för den som gammal än för alla oss andra. Vårdcentralen eller en läkare är alltid det första steget så länge inte situationen är akut. Som anhörig har du ingen möjlighet att söka vård för dina föräldrar, de måste alltid själva vara med och ge sitt samtycke. Du kan däremot få råd och stöd om hur du ska hantera situationen genom att ringa till 1177.

Sjukvården sköts av 21 olika Regioner (tidigare Landsting) som finns över hela landet.

I behov av vård – men sen då?

Om du bedömer att din förälder behöver besöka en läkare för att få vård så är den första utmaningen ofta att få din förälder att tycka samma sak och därefter att ta sig till en vårdcentral. Du kan hjälpa till med att ringa och boka en tid men det är alltid den som är sjuk som själv ska vara den som verkligen söker vård.

Om din förälder har hemtjänst så kan någon ur personalen följa med på vårdbesök. I annat fall så kanske du eller någon annan kan följa med på besöket? I vissa kommuner har Röda Korset en tjänst som kallas Medföljare som kan vara med vid läkarbesök och andra viktiga tillfällen.

För vårdpersonalen är det viktigt att få veta hur din förälder kände sig och fungerade före besöket hos vården. Den informationen ökar chansen för att de ska kunna ge en så bra vård som möjligt utifrån den sjukes individuella behov.

Om du har möjlighet att delta i planeringen av din förälders vård kan det vara ett stort stöd både för den som är sjuk och de som ska ge vård.

Geriatrisk vård är för åldrandets sjukdomar

Geriatrisk sjukvård är specialiserad på akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande. I vården ingår både medicinsk behandling och rehabilitering. För att få tillgång till denna specialistvård krävs remiss från en läkare.

De flesta som vårdas på geriatriken är äldre som har drabbats av en akut försämring, men också yngre med liknande besvär kan behöva geriatrisk vård.

Geriatriken ser till hela patientens behov och arbetar i så kallade multiprofessionella team som samarbetar runt patienten. I ett team ingår bland andra sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Om behov finns kopplas också dietist, kurator och logoped på.

Inom geriatriken görs också fördjupad utredning och behandling av minnessjukdomar.

Att komma hem efter sjukhusvistelse

När din förälder bedöms vara färdigbehandlad inom sjukvården så är det dags att fundera på hur mycket omsorg din förälder behöver för att klara sina behov. Att någon är färdigbehandlad behöver inte vara samma sak som att vara frisk utan endast att personen inte längre behöver vara inneliggande på en vårdavdelning. Behoven av omsorg och vård kan fortfarande upplevas som mycket stora.

Innan din förälder ska åka hem ska det därför ske en vårdplanering som ska fokusera på vilka behov som finns för fortsatt stöd och om det kan ske i det egna hemmet eller inte. Om behov finns av kommunens tjänster så ska även deras biståndshandläggare vara med för att göra en så kallad Samordnad individuell plan.

Om din förälder tillåter att du är med på detta möte så får ni tillsammans träffa tex sjukhuspersonal, kommunens biståndshandläggare, primärvården och personal inom rehabilitering. Det är alltså biståndshandläggaren från kommunen som utreder och fattar beslut om vilket stöd du ska få. Sjukhuspersonalens roll är att beskriva vårdbehovet och ge underlag till biståndshandläggarens bedömning.

Tanken är att ni tillsammans ska få en bild av din förälders vardag och vilka behov som finns för att hen ska kunna leva ett så fullgott liv som möjligt. Kanske behövs hemtjänst eller till och med en flytt till ett särskilt boende.

Vad är hemsjukvård?

Om din förälder inte klarar sig med hemtjänst eller särskilt boende finns också möjlighet till hemsjukvård för avancerade sjukdomstillstånd. Det är ett alternativ för den som har en allvarlig eller kronisk sjukdom som kräver täta kontakter med vården dygnet runt. Läs mer på hemsidan till den Region som din förälder tillhör för att få mer information.

Det finns också olika former av enklare sjukvård som kan utföras i hemmet, sk basal hemsjukvård. Det kan handla om att få ett sår omlagt, provtagningar eller att få hjälp med att ta mediciner och utföra rehabilitering. Det är något olika i landet om det är Regionen eller den enskilda kommunen som är ansvarig för den basala hemsjukvården. Kontakta din förälders vårdcentral eller biståndshandläggare för att få mer information.

Hemsjukvården kan också i vissa fall delegera sjukvårdsinsatser till hemtjänstens personal.

Om du själv behöver stöd

Det kan vara enormt påfrestande, både praktiskt och känslomässigt, när en gammal förälder blir svårt sjuk. Inom vården finns kuratorer som kan hjälpa dig som anhörig med båda dessa frågor.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete för att finnas hos din förälder som är allvarligt sjuk så kan du ansöka om närståendepenning hos Försäkringskassan. För att du ska bli beviljad närståendepenning måste Försäkringskassan göra bedömningen att sjukdomstillståndet är så allvarligt att det finns risk att personen, på kort sikt, inte överlever. Läs mer här.