Sök

Skattefrågor inför en företagsförsäljning

Inför en försäljning av ett företag kan det vara mycket värt att se över sin ägarstruktur och utreda vilka skattemässiga konsekvenser en försäljning får. Särskilt viktigt är detta om du äger kvalificerade aktier i ett fåmansföretag.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Med fåmansföretag menas vanligtvis ett aktiebolag som ägs av max fyra personer. För ägare av fåmansföretag gäller särskilda skatteregler, de så kallade 3:12-reglerna. Enligt dessa regler är aktierna i bolaget kvalificerade om aktieägaren (eller någon närstående) arbetar i bolaget och arbetsinsatserna är av stor betydelse för bolagets resultat (samt att inga undantag är tillämpliga). Försäljning av kvalificerade aktier kan innebära att viss del av vinsten beskattas som inkomst av tjänst och resterande del som inkomst av kapital.

Boka tid med Företagarens Jurist för att få rådgivning i affärsjuridiska frågor.

Om du äger aktierna privat och gör en stor vinst vid försäljning av dessa kommer viss del av vinsten att beskattas på samma sätt som lön med en skattesats upp till cirka 52 procent. Samtidigt kommer resterande del av vinsten beskattas som kapitalinkomst med dels en effektiv skattesats om 20 procent, dels en skattesats om 30 procent. Hur stor del av vinsten som kommer beskattas med den lägre effektiva skattesatsen om 20 procent beror på hur stort ditt gränsbelopp är. Det finns två olika sätt att räkna fram gränsbeloppet och det är flera faktorer som påverkar beräkningen, bland annat den totala lönekostnaden i bolaget, ditt eget löneuttag och tidigare utdelningar.

Ett alternativ till att sälja aktierna privat är att skapa ett holdingbolag, även kallat ägarbolag, mellan dig som privatperson och det bolag som ska säljas. Vid en försäljning är det då inte du som privatperson som säljer aktierna utan holdingbolaget som säljer dessa. Holdingbolaget kan oftast sälja aktierna utan att det utlöser beskattning. På så sätt kan du skjuta upp beskattningstidpunkten till dess att du tar utdelning från holdingbolaget eller väljer att avveckla detta. Den skattefria försäljningslikviden i holdingbolaget kan du under tiden använda till investeringar i nya affärsprojekt.

Säljer du företaget via ett holdingbolag finns det ytterligare en möjlighet att påverka skatteeffekten av försäljningen genom att låta bolaget ligga i träda under fem år. Ett trädabolag, eller karensbolag som det ibland kallas, innebär att man som ägare upphör att vara verksam i bolaget. I princip ska kapitalet i bolaget bara förvaltas och du får inte heller bedriva likartad verksamhet i ett annat bolag. Efter fem år i karens upphör aktierna att vara kvalificerade och du som ägare kan då plocka ut hela kapitalet från holdingbolaget till en skatt om 25 procent.

Skattereglerna för fåmansföretag är snåriga och komplexa men eftersom det är stor skillnad mellan de olika skattesatserna är det ofta värt att göra en ordentlig utredning och därefter ta hänsyn till de skattemässiga konsekvenserna när du planerar för en försäljning av företaget.

Relaterade tjänster