Sök

"Fackmässighet - vad är det?"

- Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Enligt konsumenttjänstlagen ska en hantverkare utföra en tjänst fackmässigt. Enkelt uttryckt ska tjänsten utföras med den skicklighet, effektivitet och kunskap som kan förväntas av en normalt kunnig yrkesperson.

Professionell skicklighet

Det är inte bara resultatet som ska utföras fackmässigt, utan hela uppdraget ska utföras fackmässigt. Du har alltså rätt att kräva att hantverkaren i sin planering, undersökning, inköp av material, materialets kvalitet och ändamålsenlighet, instruktioner till anställda och utförande i övrigt agerar fackmässigt.

Det är värt att notera att ett fackmässigt utfört arbete inte innebär detsamma som ett helt perfekt resultat. I vissa fall kan smärre brister eller fel förekomma utan att detta betyder att arbetet inte är fackmässigt utfört.

I linje med branschregler

Hantverkaren ska utöver att följa avtalet och tvingande regler även följa de rekommendationer och riktlinjer som finns i den aktuella branschen och eventuella monterings- eller bruksanvisningar.

Fackmässighet är ett minimikrav

Din rätt som konsument att få en tjänst utförd fackmässigt är en miniminivå för hantverkarens prestation. Du har också rätt till ett resultat av tjänsten som motsvarar vad ni har kommit överens om i det enskilda fallet. Tänk på att hantverkaren har rätt att välja det billigaste eller enklaste sättet om det finns olika sätt att utföra ett arbete på, så länge som det är fackmässigt. I vissa fall måste du alltså avtala om du vill att hantverkaren utför vissa saker på ett visst sätt.

Ta reda på vad som är fackmässigt

En av de vanligaste orsakerna till tvister är att det råder olika uppfattning mellan parterna om ett visst arbete utförts fackmässigt eller inte. Om du misstänker att ett arbete inte är fackmässigt utfört bör du försöka ta reda på vad som är fackmässigt gällande just det arbete som är för handen.

I de flesta branscher finns branschregler och rekommendationer som tydligt förklarar hur vissa moment ska utföras och vad som därmed är ett fackmässigt utförande. Det finns också tvingande säkerhetsföreskrifter från myndigheter som hantverkaren måste följa. Till sist finns de olika materialtillverkarnas monterings- eller bruksanvisningar som också måste följas. Allt detta tillsammans kan ge en god bild av vilka krav du som konsument kan ställa på arbetet utifrån fackmässighetskravet.

Låt en besiktningsman besiktiga de utförda arbetena

För att få en bra uppfattning av om arbetet är fackmässigt utfört eller inte kan du låta en besiktningsman besiktiga det utförda arbetet och skriva ett besiktningsutlåtande eller besiktningsprotokoll. Detta är ofta ett krav för att kunna driva ett krav i domstol. Ibland kan flera olika besiktningsmän eller sakkunniga behöva ge utlåtanden.

Behöver du rådgivning inför du ska anlita en hantverkare eller har du hamnat i tvist med en hantverkare? Boka en tid med en jurist på Familjens Jurists Fastighetsenhet för att få hjälp.