Sök

Guide

Sälja fastighet i dödsbo

När en avliden person var ägare av en fastighet uppkommer det genast en del frågor som måste besvaras och problem som måste lösas. I denna artikel kan du läsa mer om detta.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Tillsyn av huset

Om fastigheten är ett vanligt enfamiljshus där den avlidne kanske själv bodde fram till helt nyligen, så måste det omgående ordnas med tillsyn, posthämtning, adressändring med mera. Tillsynen kan handla om att se till att lampor tänds och släcks, så att huset inte ser obebott ut.

Om det är vinter måste värmeanläggningen skötas, så att inte kostsamma frysskador uppstår. Även soptunna och brevlåda måste tas om hand och avloppen bör spolas regelbundet.

Kontakta mäklare

Om det inte finns någon tvekan om vilka dödsbodelägarna är och om det finns en enighet kring att fastigheten ska säljas, så kan förberedelserna inför försäljning påbörjas relativt omgående. Kontakta en eller flera mäklare för offert och ställ i ordning fastigheten för visning.

Det är dock lämpligt att bouppteckningen är registrerad av Skatteverket innan uppdragsavtal med den mäklare som dödsbodelägarna har valt, undertecknas. Avtalet ska antingen undertecknas av samtliga delägare eller av någon som har fullmakt från de övriga.

Måste man anlita en mäklare?

Nej, dödsbodelägarna kan själva, precis som vilken fastighetsägare som helst, ta hand om försäljningen. Tänk på att det innebär en hel del jobb att lägga ut fastigheten till försäljning, hantera budgivning, skriva köpekontrakt med den köpare som har givit det högsta budet, ordna med lösen av lån och se till att köpeskillingen kommer in på rätt konto vid tillträdet.

I de flesta fall så kan det nog vara bra att ha en utomstående som ordnar med allt detta. Även om mäklaren givetvis tar ett arvode som kanske kan tyckas högt, så blir priset på fastigheten som regel högre när en mäklare sköter budgivningen. Därmed blir det inte bara mindre arbete för dödsbodelägarna, utan kanske även en bättre affär, om ni anlitar en mäklare.

Skriv köpekontrakt

När dödsbodelägarna har godkänt den köpare som har givit det högsta budet på fastigheten är det dags att skriva ett köpekontrakt, där pris, handpenning, tillträdesdag och övriga villkor kring försäljningen avtalas. Kontraktet ska undertecknas av dödsbodelägarna eller någon som har fullmakt från dem samt av köparen.

Kom ihåg bouppteckningen

Bouppteckningen efter den avlidne, som visar vilka dödsbodelägarna är, måste vara registrerad av Skatteverket senast på den avtalade tillträdesdagen. Köparen ska då betala in köpeskillingen till ett av den avlidnes (dödsboets) konton och ett köpebrev ska undertecknas av dödsbodelägarna eller någon som har fullmakt från dem.

Köpebrevet är köparens kvitto på att köpeskillingen är betald och det överlämnas till köparen. Köpebrevet är den handling som sedan skickas till Lantmäteriet för lagfartsansökan. Då köparen ofta lånar pengar när det gäller köp av bostadsfastighet, sker tillträde och undertecknande av köpebrev som regel på köparens bank. Där kan de bevaka att säljarens eventuella lån löses och att köpeskillingen betalas in till säljarens, det vill säga dödsboets, konto. Det är därför klokt att inte avsluta samtliga den avlidnes bankkonton förrän fastighetsöverlåtelsen är klar.

Om försäljningen påbörjats före dödsfallet

Ibland händer det att fastighetsförsäljningen har påbörjats före dödsfallet. Köpekontrakt har skrivits och undertecknats av fastighetsägaren eller av någon som har fullmakt från denne. Men då det ofta kan vara flera månader mellan kontraktsskrivning och tillträdesdag, kan fastighetsägaren hinna avlida under den tiden. Om någon har en fullmakt att sälja fastigheten, gäller den i normalfallet även efter dödsfallet och försäljningen kan genomföras som planerat.

I annat fall måste problemet lösas genom att tillträdesdagen flyttas fram till efter att bouppteckningen är registrerad av Skatteverket. Eller genom att köparen, som kanske har sålt eller sagt upp sin tidigare bostad och måste flytta in på tillträdesdagen, bor i fastigheten som hyresgäst till dess att det går att slutföra försäljningen. 

Om dödsboet har många delägare kan det vara svårt att inhämta samtycke till varje åtgärd från alla och få alla att skriva under de handlingar som krävs. Det kan då vara lämpligt att dödsbodelägarna utser någon att sköta förvaltning och avveckling av dödsboet genom fullmakt, till exempel en av delägarna eller Familjens Jurist. Läs mer här om hur Familjens Jurist kan hjälpa dig med bouppteckningen och förvaltning av dödsboet.