Sök

Fastighetstvister - frågor och svar

Fastighetstvister gäller ofta fel i fastigheten och uppstår framför allt i samband med försäljning av fastigheter och bostäder. Men hur lång tid tar en tvist? Och vad kostar den?

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Hur lång tid tar en fastighetstvist? 

En fastighetsrättslig (eller bostadsrättslig) tvist tar normalt sett lång tid innan den är avgjord. Om en köpare eller säljare ansöker om stämning vid tingsrätten kan det ta upp till ett och ett halvt år innan tingsrätten meddelar dom i målet.  

Målsättningen från domstolens sida är att majoriteten av alla tvistemål ska avgöras inom 9 – 12 månader men fastighetsrättsliga tvister är ofta så pass komplicerade att de kan ta längre tid att avgöra, och när tingsrätten väl meddelat dom kan den som är missnöjd med domen överklaga till hovrätten.  

Processen i hovrätten kan i sin tur ta mellan ett halvår till ett år innan den är avgjord. Därefter finns möjlighet att överklaga till Högsta domstolen.  Tänk på att det krävs prövningstillstånd i både hovrätten och Högsta domstolen. Målet kan alltså vara avgjort redan efter tingsrättens dom. Men man ska inte kalkylera med att tvisten är över efter tingsrättens dom. 

Hur mycket kostar en fastighetsrättslig tvist?   

En fastighetsrättslig tvist som prövas i domstol kan i värsta fall medföra kostnader som överstiger flera hundra tusen kronor. Normalt sett ska den som förlorar en tvist betala kostnaderna för både sin egen och motpartens jurist.  

Som huvudregel kan du normalt sett få hjälp med kostnaderna via rättsskyddet i din hemförsäkring. Rättsskyddsförsäkringen är dock begränsad till ett belopp som i regel endast räcker till tvisten i tingsrätten, dessutom måste du betala en självrisk som ofta är 20 % av kostnaderna. 

I de flesta fall slutar tvister i domstol med att parterna träffar en överenskommelse av någon form (förlikning). Absolut vanligast är att förlikningen träffas i samband med det första mötet vid tingsrätten (den muntliga förberedelsen).  

Resultatet av en förlikning är oftast att den som stämt sin motpart på pengar får en uppgörelse som innebär att motparten betalar hälften av den belopp som krävts från början. Dessutom brukar en förlikning innebära att varje part står för sina egna kostnader.  Eftersom rättsskyddet i hemförsäkringen inte täcker alla dina kostnader är det viktigt att noga överväga vad en eventuell förlikning kan medföra för ekonomiska konsekvenser.  

Glöm inte bort att reklamera felet eller kontraktsbrottet   

Tänk på att om du anser att du har ett krav på din motpart - oavsett om det rör ett fel eller kontraktsbrott - måste du reklamera inom skälig tid. Reklamera per e-post eller brev och se till att motparten tagit emot din reklamation. Om du inte reklamerar inom skälig tid kan du aldrig vinna en tvist oavsett hur bra ditt case är i övrigt.

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.