Sök

"Ibland är det svårt att få rätt som konsument trots att du har rätt - om bevisning"

- Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Inom juridiken finns en något krass devis som lyder det är skillnad på att ha rätt och att få rätt. I denna artikel kan du läsa mer om detta.

Skillnaden mellan att ha rätt och att få rätt

Även om det kan låta hårt så sätter den fingret på vad som är utmaningen när en domstol (eller Allmänna reklamationsnämnden) ska avgöra en tvist mellan en konsument och ett företag om ett fel i en vara eller tjänst, nämligen bevisningen. Utgångspunkten är det är den som påstår att det finns en fel, i vårt fall konsumenten, som ska bevisa att det finns ett fel. Om företaget inte håller med om att det finns ett fel i varan eller tjänsten måste alltså konsumenten bevisa att det finns ett fel.

Det är parterna som lämnar in bevisningen som domstolen har vid sin bedömning

En domstols bedömning av ett tvistemål grundar sig på det som parterna själva lägger fram inför domstolen, förutom givetvis vad som följer av lag och praxis. Bevisningen blir därför ofta helt avgörande i tvister mellan konsumenter och företag. Det kan i värsta fall vara så att det rent faktiskt finns ett fel i varan eller tjänsten, men eftersom konsumenten inte kan bevisa det i tillräcklig grad så förlorar konsumenten ändå målet.

Viktigt att samla bevis

Av den här anledning är alltså det väldigt viktigt att den som anser att det finns ett fel i en vara eller tjänst så tidigt som möjligt samlar ihop material som kan bevisa att det finns ett fel.

Vad kan vara bevisning?

Bevisning kan faktiskt vara i princip vad som helst enligt svensk rätt, även om domstolen själv bedömer vilket värde bevisningen har. Bevisning är ofta, förutom konsumentens egna uppgifter om felet, olika typer av dokumentation av felet, till exempel foton och filmer som visar felet. Det är också vanligt att konsumenten anlitar en besiktningsman som besiktigar varan eller tjänsten och sedan upprättar ett besiktningsprotokoll eller ett sakkunnigutlåtande. Bevisningen kan hjälpa till att övertyga domstolen om att det finns ett fel, eller ännu hellre, övertyga företaget om att det finns ett fel så att konsumenten inte behöver gå till domstol.

Kostnad för bevisning

Om du som konsument haft kostnader för att ta fram bevisning, och du sedan får rätt gentemot företaget kan du ha rätt att få kostnaderna för att ta fram bevisningen ersatt av företaget. Om du inte lyckas bevisa att det finns ett fel däremot, får du själv stå för kostnaderna för bevisningen. Det kan därför vara förenat med vissa risker att ta fram “dyr” bevisning innan du vet hur företaget ställer sig till ditt krav.

Bevisning som står mot varandra

I vissa typer av tvister, till exempel tvister om fel i konsumententreprenad, är det inte ovanligt att både konsumenten och företaget har anlitat besiktningsmän eller sakkunniga som har olika uppfattning om felet. Avgörande blir då vilken bevisning som domstolen anser väger tyngst, vilket av naturliga skäl kan vara svårt att förutse. Det är därför inte ovanligt att tvister med stor osäkerhet gällande bevisningen ofta löses genom att parterna når en frivillig överenskommelse, en förlikning, innan tvisten avgörs genom en dom.

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

Relaterade tjänster