Sök

Om ditt barn har handlat utan lov - går det att häva ett köp?

Vad gäller när ett barn köper en vara eller tjänst utan en förälders godkännande? I många fall har du rätt att upphäva ett köp - men det finns undantag. Det här är de regler som gäller när barn handlar på nätet eller i butik.

Text: Oscar Coronel, jurist Familejsn jurist

Huvudregeln är att omyndiga personer (barn under 18 år) inte kan ingå avtal om köp av en vara eller tjänst utan en förmyndares samtycke. Detta innebär att vårdnadshavaren eller föräldern måste ha gett ett godkännande. Syftet med detta är att undvika att omyndiga personer ingår ekonomiskt ofördelaktiga avtal.

En omyndig person kan inte heller ingå kreditavtal - som ett köp på faktura eller avbetalning - utan vårdnadshavarens samtycke.

Har du frågor om konsumenträtt? Läs mer och boka tid med en jurist här.

Om ett barn har ingått ett avtal utan ditt samtycke

Om barnet har genomfört ett köp eller avtal utan en förmyndares samtycke är det alltså inte gällande - pengarna ska då återbetalas mot att varan återlämnas. Om det inte är möjligt att återlämna varan ska en ersättning för varans värde lämnas. Detta gäller bara om varan har använts till skäligt underhåll för barnet - eller varit till nytta för barnet.

När kan ungdomar handla på egen hand?

Det är viktigt att tänka på att det finns undantag från denna regel. Ungdomar som har fyllt 16 år får handla för pengar som de själva har tjänat. Även de som har eget hushåll får ingå avtal som behövs för den dagliga hushållningen, exempelvis internet- eller elavtal.

När kan barnets köp bli gällande utan samtycke?

Regeln om att köpet endast är giltigt med förmyndares samtycke har i domstolarnas och Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) praxis mildrats. I vissa fall har det tolkats in ett underförstått samtycke från förmyndaren som inneburit att ett köp blivit gällande.

Det har med andra ord inte krävts ett verkligt och uttryckligt samtycke. Det har räckt med att förmyndaren har möjliggjort för barnet att uppträda så att det framstår som att barnet har haft tillåtelse att genomföra köpet. Detta kan ske genom att förmyndaren ger barnet pengar att handla för - eller på annat sätt ger tillgång till exempelvis kontokortsuppgifter.

Det har i sådana fall godtagits att säljaren har haft en trovärdig anledning att anta att det finns ett samtycke - eller att förmyndaren kommer att godkänna köpet i efterhand. Barnets ålder samt varans eller tjänstens pris har betydelse vid en sådan bedömning.

Om barnet har fått tillgång till betalmedel utan lov

För att ett underförstått samtycke ska anses finnas krävs det att barnet inte olovligen (utan tillstånd) fått tillgång till kontanter eller betalkort. Om barnet utan lov har tagit pengar från sina föräldrar kan ett underförstått samtycke aldrig finnas - oavsett omständigheter runt köpet i övrigt.

Vad gäller vid köp i appar eller spel?

Det är vanligt att det går att köpa olika typer av digitala varor eller produkter i appar eller i spel. Ett köp som ett barn gör i en app eller i ett spel kan bli gällande om förmyndaren godkänner köpet. I vissa fall kan barnets förmyndare anses ha godkänt köpet om denne har möjliggjort köpet genom att lägga in kortuppgifter - eller lämna ut koder till barnet.

Undvik att låna ut betalinformation - några tips:

En förmyndare kan även anses ha godkänt ett köp genom att låna ut sin mobiltelefon eller läsplatta till barnet. Det är därför viktigt att du som förälder är noggrann med att inte spara eller lägga in kortuppgifter. Låt inte heller barnen ha tillgång till mobiltelefoner eller surfplattor där betalinformation finns inlagd.

  • Undvik att spara eller lägga in kort- eller betaluppgifter i appar, mobiltelefon eller surfplatta
  • Se till att det krävs lösenord för att genomföra köp i appar, eller för att ladda ner appar eller spel

Barnets ålder och varans pris spelar roll

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är tillräckligt att föräldern anses ha lämnat ett underförstått samtycke till köpet. Det krävs även att det som köps är en vara eller tjänst som ett barn av en viss ålder normalt kan antas ha tillåtelse att köpa. När det gäller köp i appar har yngre barn ansetts ha tillåtelse att köpa för mindre summor - men inte nödvändigtvis för tusentals kronor.

Ett exempel på när ett köp kan anses som giltigt:

I ett fall hade en 11-åring köpt tolv digitala varor (spel) för totalt 2 600 kronor. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ansåg att varje köp inte hade överstigit det belopp som en 11-åring normalt kan antas ha rätt att disponera. Dessutom hade köpen skett under en längre tidsperiod.

Om köp av liknande produkter hade gjorts i en fysisk butik hade en näringsidkare inte haft skäl att anta att samtycke saknats. Varken på grund av varje enskilt köps värde eller på grund av antalet köp.

ARN ansåg vidare att de köpta produkterna var av sådant slag som normalt konsumeras av barn i den åldern. Säljaren hade därför inte haft skäl att anta att ett samtycke till köpen inte funnits - köpen ansågs därför giltiga.

Om ett barn gör köp i en butik

För att ett underförstått samtycke ska anses föreligga är barnets ålder - typen av vara eller tjänst - samt priset av stor betydelse. Det som avgör är om varan eller tjänsten som ett barn av en viss ålder normalt kan antas ha tillåtelse att köpa.

Dagens prisutveckling påverkar denna bedömning. Som exempel kan nämnas att ARN i ett avgörande ansåg att en 15-årings köp av en keps för 1 699 kronor var giltigt. Nämnden ansåg att det inte är ovanligt att ungdomar handlar kläder på egen hand för ett sådant belopp.

Även om priset på kepsen är högt, hade säljaren rätt att anta att det fanns ett underförstått samtycke från vårdnadshavare. Eller att de skulle godkänna köpet i efterhand - och köpet ansågs därför vara giltigt.

Om ditt barn har gjort ett olovligt köp:

  • Kontakta företaget skriftligen och förklara att det är ditt barn som har gjort köpet utan ditt godkännande
  • Om det är en fysisk butik bör du gå dit och förklara att du inte har godkänt köpet - varan ska även återlämnas om det är möjligt
  • Begär att företaget visar att du har lämnat samtycke till de köp som barnet gjort
  • Du kan bestrida faktura om du anser att den är felaktig, eller kräva återbetalning om pengar redan har dragits
  • Om du behöver hjälp kan du kontakta Konsumentvägledningen i din kommun
  • Om du vill ha en prövning av tvisten kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)