Sök

Om vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden. Detta sker genom en katalog av skyldigheter. I denna artikel har vi listat ett par viktiga punkter att tänka på.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

En vårdnadshavare har en skyldighet att se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Men också ett ansvar att tillse att barnet får möjlighet till en nära och god kontakt med en förälder som kanske inte är vårdnadshavare eller andra viktiga personer för barnet.

Med ansvaret kommer också att vårdnadshavare ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. Det är också vårdnadshavaren som fattar beslut gällande barnet och företräder barnet vid kontakt med myndigheter. Vid alla beslut ska större och större hänsyn tas till barnets egna synpunkter i takt med barnets stigande ålder.

För de allra flesta barnen i Sverige gäller att de har två vårdnadshavare och då är det alltså två personer som har ovanstående ansvar. Barn som föds inom äktenskapet har per automatik alltid två vårdnadshavare. I fall där/om barnet föds utanför ett äktenskap blir mamman ensam vårdnadshavare om man inte anmäler till socialnämnden och/eller skatteverket att man vill ha gemensam vårdnad.

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som ska skiljas från den rent faktiska vården eller omsorgen om ett barn. Som förälder kan man därför vara vårdnadshavare även om barnet inte bor hos en och i vissa fall även om barnet av någon anledning inte ens har ett umgänge med den föräldern.

Vägvisare - Vårdnad, boende och umgänge

5 saker att tänka på om vårdnad, boende och umgänge.

5 saker att tänka på om vårdnad, boende och umgänge.

Är en förälder ensam vårdnadshavare så är den föräldern även per automatik så kallad boendeförälder. Är båda föräldrarna vårdnadshavare kan tingsrätt fatta beslut om var barnet ska bo och då samtidigt bestämma hur ett umgänge med den förälder som barnet inte ska bo tillsammans med ska vara upplagt.

Lagstiftaren har fyllt på med möjligheter för socialnämnden att i vårdnadshavares ställe fatta beslut gällande barnet för att vårdnaden, så långt det är möjligt, inte ska behöva upplösas vilket tidigare var fallet. Sedan 2017 gäller nedanstående.

Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller:

Om en vårdnadshavare brister i omsorgen om ett barn på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling ska rätten besluta om en ändring av vårdnaden genom att vårdnaden anförtros den andra föräldern ensam eller om den också brister på samma sätt, till en eller två särskilt förordnande vårdnadshavare.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad? Läs mer och boka tid här.