Sök

"Strandskydd - så funkar det"

- Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller vid strandskydd och när du kan få dispens.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddet är en begränsning i rätten för fastighetsägaren att bebygga delar av fastigheter nära vatten. Syftet med strandskyddet är att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden enligt allemansrätten och att bevara djur- och växtliv.

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter.

Vad får jag inte göra inom ett strandskyddat område?

Inom ett strandskyddat område får du inte utföra åtgärder som kan begränsa allmänhetens möjlighet att röra sig fritt. Du får inte heller utföra åtgärder som kan begränsa växt och djurliv.

Detta innebär att i princip “allt” är förbudet inom strandskyddsområde. Du får alltså inte bygga nya byggnader eller ändra en befintlig byggnad på sådant sätt att det påverkar allmänhetens möjlighet att röra sig inom strandskyddsområdet.

Exempel på åtgärder som är förbjudna inom strandskyddsområde är bryggor, staket, grillplatser m.m.

Dispens från strandskydd

Om du trots förbudet vill uppföra något inom strandskyddsområdet måste du ansöka om så kallad strandskyddsdispens. Normalt kan du söka dispens hos kommunen men för vissa områden ska ansökan göras hos Länsstyrelsen. Om du är osäker kan du tala med din kommun för att få reda på vad som gäller för just din fastighet.

Om du har särskilda skäl kan du i undantagsfall får strandskyddsdispens. Det är dock mycket svårt att beviljas dispens och i regel har man ytterst sällan framgång med en överklagan av nekad dispens.

De skäl som kan ligga till grund för strandskyddsdispens är om marken redan används på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Det kan även röra sig om fall då området redan är avskuret för allmänheten på grund av att det ligger mellan stranden och en väg eller järnväg. Slutligen kan det röra sig om fall då anläggningen inte kan placeras på något annat ställe på grund av geografiska förhinder.

Tänk på att den avvägning som görs vid en prövning av strandsskyddsdispens sällan eller aldrig tar hänsyn till dina ekonomiska intressen. Även om du köpt en fastighet för dyra pengar innebär det inte att det tas någon hänsyn till att du betalat en hög köpeskilling för fastigheten.

Kontrollera noga innan du köper drömtomten

Eftersom strandskyddet i vissa fall kan vara utökat till 300 meter och i praktiken gör det nästintill omöjligt att bygga, kan vissa fastigheter i sin helhet utgöra strandskyddsområde om de ligger nära en kust, sjö eller vattendrag. Det kan i värsta fall innebära att du inte kan bygga något alls på drömtomten du precis köpt. Som vattendrag har till och med delvis vattenfyllda bäckar räknats, så var noga när du kontrollerar möjligheterna att bygga något på tomten innan du köper den.

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.