Sök

Vad har du för rättigheter om avgiften för din bostadsrätt höjs dramatiskt?

De stigande ränte- och energikostnaderna har lett till att många bostadsrättsföreningar börjat flagga för kraftiga avgiftshöjningar.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Vad många inte känner till är att bostadsrättslagen faktiskt ger dig som förhandstecknare av en nyproducerad bostadsrätt rätt att säga upp förhandsavtalet och omedelbart bli fri från skyldighet att fullfölja köpet om avgiften höjs väsentligt. Även du som redan bor i en bostadsrätt kan i vissa speciella fall ha rätt att säga upp din bostadsrätt vid väsentliga avgiftshöjningar.

Rätt till uppsägning vid nyproduktion

Om du tecknat ett så kallat förhandsavtal för en blivande bostadsrätt har du faktiskt rätt att säga upp förhandsavtalet om avgiften för bostadsrätten höjs väsentligt efter det att du skrivit under förhandsavtalet.

Uppsägningen måste i sådant fall ske inom tre månader från det att du fått kännedom om avgiftshöjningen.

Vad som menas med väsentlig höjning av avgiften framgår inte av lagtexten utan har överlämnats åt praxis. Lagstiftaren har alltså tänkt sig att definitionen av väsentlig höjning får avgöras genom framtida tvister i domstol. Trots att regeln har funnits i många finns det ingen klar definition av vad som menas med väsentlig höjning.

Även om det saknas praxis avseende vad som menas med väsentlig höjning kan man som huvudregel resonera på följande sätt: om du som förhandstecknare redan vid tecknandet av förhandsavtalet kunde förutse att avgiften kommer att behöva höjas blir det svårt att hävda att höjningen är väsentlig. Detta skulle kunna vara fallet om den ekonomiska kalkylen för bostadsrättsföreningen grundar sig på räntor som senare blivit helt orealistiska. Om avgiften baserades på en ränta om 1,25 procent och du, redan när du tecknar förhandsavtalet vet om att den aktuella räntan är minst dubbelt så hög, är det svårt att hävda att höjningen är väsentlig.

Eftersom det är svårt att avgöra vad som klassas som väsentlig höjning har det förekommit fall där bostadsrättsföreningens företrädare meddelat förhandstecknarna att det kommer att ske en väsentlig höjning (utan att ange hur stor höjningen ska bli i kronor). Om bostadsrättsföreningen meddelar att det kommer att ske en väsentlig höjning, men inte berättar hur stor den kommer att bli, är det viktigt att du som förhandstecknare tar ställning till om du vill säga upp förhandsavtalet eller om du vill stå fast vid avtalet. Om du inte säger upp förhandsavtalet inom tre månader blir du nämligen bunden av förhandsavtalet trots att avgiften till bostadsrättsföreningen höjts väsentligt.

Man skulle visserligen kunna argumentera för att tremånadersfristen ska börja löpa först när förhandstecknaren fått reda på den nya faktiska avgiften, men även här saknas det klara besked om vad som gäller rent juridiskt. För att vara trygg bör du som förhandstecknare bestämma dig för hur du ska agera inom tre månader från det att du fått kännedom om en väsentlig höjning av avgiften.

Rätt att säga upp en befintlig bostadsrätt vid avgiftshöjning

Om avgiften för en befintlig bostadsrätt höjs med ett väsentligt belopp kan du som bostadsrättsinnehavare i vissa undantagsfall ha rätt att säga upp bostadsrätten och få ersättning från bostadsrättsföreningen för bostadsrättens värde.

Precis som när det gäller nyproduktion finns det ingen klar definition av vad som ses som en väsentlig höjning av månadsavgiften. Rätten att säga upp bostadsrätten gäller dessutom endast om en uppsägning (på grund av höjningen) inte är oskälig i förhållande till övriga medlemmar och bostadsrättsföreningen.

Som utgångspunkt kan man säga att det inte är skäligt att säga upp en bostadsrätt om höjningen av avgiften beror på räntehöjningar, eller allmän kostnadsstegring i samhället. Det är sannolikt inte heller skäligt att säga upp bostadsrätten om medlemmen inte protesterat mot höjningen i förväg.

För att du som bostadsrättsinnehavare ska ha rätt att säga upp bostadsrätten krävs det alltså dels att höjningen av avgiften är väsentlig, och dels att det inte är oskäligt att säga upp bostadsrätten.

Detta skulle kunna vara fallet om föreningen trots protester från den berörda medlemmen beslutat om ombyggnationer som inte är nödvändiga och som leder till avsevärt högre månadsavgift.    

Avslutande kommentarer

Eftersom reglerna för vad som gäller vid dramatiska höjningar av avgiften till bostadsrättsföreningen skiljer sig mycket åt beroende på om det rör sig om situationer med förhandsavtal, eller en befintlig bostadsrätt, är det viktigt att göra en ordentlig analys av situationen. Om du är minsta osäker är det bra att vända sig till en jurist för analys av just ditt ärende.