Sök

Vräkning av barnfamiljer - vad säger Barnkonventionen?

Ett barns trygghet är beroende av ett hem. Ändå vräks många barnfamiljer - hur rimmar det med Barnkonventionen? Här tittar vi på olika situationer där barnets bästa beaktas - och när undantag görs.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Barnets bästa: tryggt boende, lek, fritid och vila

Barnets trygga plats är i hemmet - där börjar och slutar dagen. Enligt FN:s barnkonvention har varje barn rätt till ett tryggt boende, lek, fritid och vila. Barnets bästa ska alltid komma i första hand vid åtgärder som rör barn. Sedan den 1 januari 2020 gäller Barnkonventionen som svensk lag - kommer det att göra skillnad?

Trots detta - många barnfamiljer vräks

Trots rätten till ett tryggt boende och bestämmelsen om barnets bästa vräktes närmare 450 barn från sina hem under 2020. Om barnets bästa och rätten till ett tryggt boende alltid ska komma i första hand - hur kommer det sig att det går att vräka en barnfamilj från deras boende? Och därmed tvinga barnet att byta skola och vänner.

Godtagbara skäl för uppsägning eller vräkning

Den som hyr ett boende har inte ett lika starkt skydd som den som äger sitt hem. Som förstahandshyresgäst har du dock ett starkt besittningsskydd. Ett sådant innebär kortfattat att hyresvärden måste ha godtagbara skäl för vräkning - eller saklig grund för uppsägning. Det är sedan en hyresnämnd eller domstol som avgör om skälen är godtagbara.

Barnkonventionen häver inte allvarlig misskötsamhet

Barnperspektivet ska även här tas i beaktande vid bedömningen av en uppsägning. Det har i domstol bedömts att en intresseavvägning ska ske mellan barnets bästa och hyresvärdens vilja att familjen flyttar på grund av misskötsamhet. Om hyresgästens misskötsamhet är tillräckligt allvarlig har barnets bästa inte en avgörande betydelse i domstolens avvägning.

Detta har ett flertal domar konstaterat -  både före och efter att Barnkonventionen blev svensk lag. Om hyresgästens misskötsamhet är tillräckligt allvarlig har barnets bästa inte en avgörande betydelse.

Vad räknas som allvarlig misskötsamhet?

Hur mycket krävs för att bli vräkt - exempel på allvarlig misskötsamhet kan vara:

  • Obetalda hyresskulder
  • Otillåten andrahandsuthyrning
  • Om du har stört andra hyresgäster en längre tid
  • Om du har använt din bostad till olaglig verksamhet

Uppskov vid uppsägning eller vräkning

Om domstolen kommer fram till att hyresavtalet har upphört går det att få ett så kallat uppskov med att flytta från sitt boende. Vid bedömningen om hur långt uppskovet ska vara ska även här göras en intresseavvägning mellan hyresgästens misskötsamhet och barnets bästa. Domstolen har i vissa fall kommit fram till att uppskov med att flytta från lägenheten kan vänta tills skolterminen har slutat eftersom det är i linje med barnets bästa.

Tänk på: Ansökan om uppskov måste ha kommit in till hyresnämnden före hyrestidens utgång. Annars kan hyresnämnden inte pröva ansökan. I ansökan ska du skriva hur långt uppskov du begär. Ange också skälen till varför uppskov ska beviljas.

Bättre skydd om du äger din bostad

Äganderätt till bostad ger ett starkare skydd för dina rättigheter. Högsta domstolen har i ett rättsfall konstaterat att barnets bästa alltid ska vägas in vid en vräkning av en barnfamilj. När en vräkning ska ske på grund av tvångsförsäljning av bostaden gör domstolen en avvägning mellan intresset att driva in skulden - och den olägenhet som drabbar familjen och barnets bästa.

I ett uppmärksammat mål från Högsta domstolen skulle staten driva in en skatteskuld, men beloppet ansågs av Högsta domstolen vara för lågt. Barnens bästa och boende vägdes in, och skulden kunde betalas på andra sätt. Vräkningen stoppades därför.

Svårt att åberopa Barnkonventionen redan idag

Sammanfattningsvis kan barnfamiljer drabbas av en vräkning eftersom det i domstol sker en intresseavvägning mellan den misskötsamhet hyresgästen gjort - och barnets bästa. En allvarlig misskötsamhet väger enligt domstolen - i de flesta fall - tyngre än barnets bästa och rätten till ett tryggt boende.

Det kan därför med dagens rättstillämpning bli svårt för en barnfamilj att vinna framgång vid en uppsägning av sin hyresrätt - genom att hänvisa till barnens rättigheter i barnkonventionen.