Sök

En domstolstvist innebär ofta stora ekonomiska risker och många gånger har man mycket att vinna på att undvika en tvist. Tänk på detta så minskar du risken för att hamna i en domstolstvist med en avtalspart.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Upprätta skriftliga avtal – även om ett muntligt avtal i de flesta situationer är lika giltigt som ett skriftligt, är skriftliga avtal att föredra. På så sätt är det tydligt vad ni har kommit överens om och vilka villkor som ska gälla för avtalet.

Dialog – många tvister kan undvikas genom att parterna pratar med varandra och är beredda på att kompromissa till viss del. Tänk på att det kan vara mer värt att avtalsrelationen består än att du får rätt i en viss fråga.

Ekonomiska överväganden – om du förlorar tvisten riskerar du att behöva betala såväl dina egna som din motparts rättegångskostnader. Även om din försäkring kan täcka en del riskerar du ofta stora kostnader. Du bör därför överväga om det kan vara värt att hitta en annan lösning på tvisten än att få den prövad av domstol.

Så här går det till vid tvist i domstol:

  1. Stämningsansökan –Den som ansöker om stämning kallas käranden och motparten kallas svaranden. I stämningsansökan ska käranden bland annat ange hur man vill att domstolen ska döma (yrkandet), bakgrunden till tvisten samt bevisningen.
  2. Förberedelse – domstolens förberedelse av målet är ofta både skriftlig och muntlig. Under förberedelsen får svaranden möjlighet att ange sin syn på tvisten och domstolen reder ut eventuella frågetecken i parternas inställningar.
  3. Huvudförhandling – om parterna inte kommer överens om en frivillig lösning (förlikning) under förberedelsen kallar domstolen till huvudförhandling. Huvudförhandlingen kallas i dagligt språk ofta för rättegång.
  4. Dom – när huvudförhandlingen är avslutad diskuterar domarna målet och meddelar därefter domen. Domen kan ibland meddelas direkt efter huvudförhandlingen men oftast sker det vid ett senare tillfälle.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Företagarens Jurist för rådgivning.