Sök

Vad är ett aktieägaravtal och varför är det bra att ha?

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Det finns inga bestämmelser om vad ett aktieägaravtal måste innehålla eller hur ska det se ut. Istället gäller avtalsfrihet. Det är alltså upp till parterna själva att bestämma vilka delar som ska regleras i avtalet.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Aktieägaravtalet får däremot inte strida mot tvingande lagregler, varken i aktiebolagslagen eller i annan lag. Det är viktigt att komma ihåg att ett aktieägaravtal bara gäller mellan de parter som har ingått avtalet. Det binder därför varken aktiebolaget, någon utomstående eller framtida aktieägare.

Boka tid hos Företagarens Jurist för att få hjälp med att skriva ett aktieägaravtal. 

Bestäm hur styrelsen ska utses

Genom att i aktieägaravtalet bestämma hur bolagets styrelse ska utses, kan parterna reglera vilket inflytande de olika delägarna ska ha över företaget. Parterna kan exempelvis bestämma att rätten att utse styrelsens ordförande ska skifta årsvis mellan parterna eller att en minoritetsägare ska få utse en styrelserepresentant trots en liten ägarandel.

Förköpsklausul och hembudsklausul

Som utgångspunkt är aktier fritt överlåtbara och en aktieägare kan därför, om inget annat är reglerat, sälja sina aktier när den vill och till vem den vill. Det är dock vanligt att delägarna vill kunna kontrollera aktieägarkretsen.

Genom att ta in en förköpsklausul i aktieägaravtalet kan parterna på förhand bestämma att övriga delägare ska ha förköpsrätt om någon av delägarna vill sälja sina aktier. Tillsammans med en hembudsklausul i bolagsordningen är en förköpsklausul i aktieägaravtalet ett mycket effektivt sätt att styra och kontrollera delägarkretsen.

Genom aktieägaravtalet kan parterna också reglera vad som ska hända med en delägares aktier ifall denne blir långvarigt sjuk eller går i pension. Det är då vanligt att övriga delägare får rätt att lösa in aktierna. För att säkerställa att en delägares aktier inte övergår till dennes arvingar genom arv vid ett dödsfall inom delägarkretsen går det även att bestämma att övriga delägare ska ha rätt att lösa in en avliden delägares aktier.

Hur ska aktierna värderas?

För att undvika långdragna diskussioner och, i värsta fall, konflikter vid en förköps- eller inlösensituation är det bra att reglera hur aktierna ska värderas vid förköp och inlösen. Det går exempelvis att bestämma att en oberoende värderingsman ska göra en marknadsvärdering av bolaget eller att de delägare som är intresserade av att köpa aktierna får lämna ett bud på vad de är villiga att betala.

Genom ett väl anpassat aktieägaravtal skapar ägarna trygghet och förutsägbarhet för deras gemensamma ägande av bolaget. Läs mer här och boka tid för att skriva ett aktieägaravtal.