Sök

Dina rättigheter vid fel i småhusentreprenad

Vad har du för rättigheter om något är fel vid småhusentreprenad. Vi går igenom vad som gäller!

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Slutbesiktning

Utgångspunkten om du använder Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 18) för din småhusentreprenad är att en slutbesiktning ska göras, om inte du och entreprenören kommer överens om något annat. Det är tyvärr inte ovanligt att det vid en slutbesiktning upptäcks att det finns olika slags fel i entreprenaden. Oftast rör det sig om mindre allvarliga estetiska fel som ganska lätt kan åtgärdas till en låg kostnad, men ibland kan felen vara allvarligare, som till exempel felaktigt fall i badrummet. Det kostar ofta mycket att åtgärda och då kan det uppkomma frågor om vad du som konsument (beställare) har rätt till.

Reklamation

Konsumenttjänstlagen och ABS 18 ger dig som konsument olika rättigheter när det finns fel i entreprenaden. För att du ska ha rätt att göra gällande felen krävs att du påtalar (reklamerar) felen till entreprenören. Fel som finns upptagna i ett slutbesiktningsprotokoll behöver du dock inte reklamera, men däremot måste du inom skälig tid reklamera andra fel som du upptäcker inom ett halvår från slutbesiktningen.

Åtgärdade av felet (avhjälpande)

I första hand har du som konsument rätt att kräva att entreprenören åtgärdar felet (avhjälpande). Ett avhjälpande ska ske snarast och enligt ABS 18 senast inom två månader. Ett avhjälpande ska ske utan kostnad för dig.

Avdrag på priset (prisavdrag)

Om ett åtgärdande av felet inte sker inom skälig tid kan du istället kräva avdrag på priset för arbetena. Enligt konsumenttjänstlagen ska prisavdraget motsvara vad det kostar att få felet avhjälpt, alltså vad det skulle kosta dig att låta en fackman åtgärda felet. Om ett prisavdrag som beräknas på detta sätt skulle vara oskäligt stort i förhållande till betydelsen som felet har för dig som konsument ska prisavdraget i stället motsvara felets betydelse för dig som konsument.

Vissa fel behöver inte entreprenören åtgärda

Enligt konsumenttjänstlagen behöver inte entreprenören åtgärda fel om ett åtgärdande skulle medföra olägenheter eller kostnader för entreprenören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Enligt ABS 18 behöver entreprenören inte åtgärda fel som inte på ett väsentligt sätt påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjlighet att använda den på ett ändamålsenligt sätt, om ett åtgärdande skulle vara oskäligt med hänsyn till åtgärdskostnaderna eller andra omständigheter.

Gemensamt för dessa bestämmelser är att om ett fel är väldigt dyrt att åtgärda i förhållande till felets betydelse för konsumenten, så har inte entreprenören en skyldighet att åtgärda felet. Istället har du som konsument rätt till skäligt avdrag på priset. Entreprenören kan alltså i vissa fall ha rätt att ”betala sig ur” att behöva åtgärda vissa fel. Vanliga sådana fall är att det finns strikt estetiska fel (avvikelser från avtalet) som skulle kosta oskäligt mycket att åtgärda, exempelvis om entreprenören satt in badrumsklinker med en annan färg än vad som hade avtalats. I ett sådant fall kan det sluta med att konsumenten får ett skäligt prisavdrag för felet, men sedan får ”leva” med felet.

Sammanfattningsvis har du som konsument som utgångspunkt rätt att få ett fel avhjälpt, och om det inte sker, ett prisavdrag som motsvarar kostnaden att låta en annan fackman avhjälpa felet. I vissa fall kan dock entreprenören ha rätt att slippa avhjälpa vissa fel, och istället ge konsumenten avdrag på priset. 

Behöver du hjälp av en jurist? Kontakta Familjens Jurists Fastighetsenhet för att boka tid för rådgivning inom fastighetsrätt och boendefrågor.