Sök

Så fördelas ditt arv enligt lag

När du dör kommer dina egendomar att ärvas, det vill säga föras vidare, till dina arvingar. Om du saknar ett testamente så avgör lagen (ärvdabalken) vem eller vilka som är dina arvingar. Detta kallas för att ärva enligt lag.

Text: Arne Larsson, jurist Familjens Jurist

Vem kan ärva mig enligt lag?

Det finns fyra grupper av personer som kan ärva dig enligt lag:

  1. Din make eller maka.
  2. Dina barn och deras avkomlingar. Det vill säga dina barnbarn och barnbarnsbarn.
  3. Dina föräldrar samt syskon och deras avkomlingar. Det vill säga dina syskonbarn och syskonbarnbarn.
  4. Dina mor- och farföräldrar samt dina föräldrars syskon. Det vill säga dina farbröder, mostrar osv.

Mer avlägsna släktingar till dig kan inte ärva dig enligt lag. Dina kusiner kan alltså inte ärva dig enligt lag, och inte heller din sambo. Däremot är det möjligt för dig att skriva ett testamente om att din sambo eller kusin ska ärva dig. Du kan vända dig till Familjens Jurist för att boka tid med en jurist för att skriva ett testamente eller skriva testamentet själva i Familjens Jurists onlinetjänst.

Hur vet jag vem som har rätt att ärva mig enligt lag?

För att få veta vem av de olika personerna i de olika grupperna som enligt lag har rätt att ärva dig kan du ta hjälp av följande lista:

För dig som är gift

Om din make eller maka lever vid tidpunkten för din död så betyder det att hen enligt lag har rätt att ärva din egendom.

Gemensamma barn
Om ni har gemensamma barn så kommer de att få sitt arv efter dig först när din make/maka avlider.

Särkullbarn
Om du däremot har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, så finns det ett undantag från huvudregeln att din efterlevande make eller maka ärver all din egendom. Dina särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt vid din död.

Dina särkullbarn kan alltså (till skillnad från era gemensamma barn) välja om de vill få ut sitt arv direkt vid din död eller om de vill vänta tills efter din make eller makas död.

Om du har särkullbarn så har dock din make eller maka rätt att av er gemensamma egendom behålla egendom upp till ett värde motsvarande fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för din död.

Prisbasbeloppet varierar från år till år, men ligger år 2021 på 47 600 kronor. Dina särkullbarn kommer i så fall att få sitt arv efter dig när din make/maka avlider.

För dig som inte är gift

Finns det några arvingar ur den andra gruppen av personer?

Barn
Om du har barn, som dessutom lever vid tidpunkten för din bortgång, så är det i första hand de som har rätt att ärva dig enligt lag. Om du däremot inte har några barn alls så gäller steg 3 nedan.

Barnbarn och barnbarnsbarn
Om du har barn, som inte är i livet vid tidpunkten för din bortgång, så trillar arvet ned i släktträdet till ditt avlidna barns avkomlingar, det vill säga dina barnbarn, eller om även barnbarn är avlidna, dina barnbarnsbarn. Det blir då alltså dina barns avkomlingar som har rätt till arvet efter dig.

Varken barn, barnbarn eller barnbarnsbarn
Om du varken har barn, barnbarn eller barnbarnsbarn som lever vid tidpunkten för din bortgång, så gäller nästa steg.

Finns det några arvingar ur den tredje gruppen av personer?

Föräldrar
Om det saknas arvingar ur den första gruppen av personer, vandrar arvet upp i släktträdet till dina föräldrar som då har rätt att ärva dig.

Syskon
Om en av dina föräldrar inte är i livet vid tidpunkten för din död så trillar ditt arv ned i släktträdet till den förälderns barn, det vill säga dina syskon eller halvsyskon, som då tar över sin avlidne förälderns andel av arvet efter dig.

Syskonbarn och syskonbarnbarn
Om inte heller ditt syskon eller halvsyskon lever vid tidpunkten för din död så kommer dina egendomar att trilla ned i släktträdet igen. Denna gång till dina syskons avkomlingar, det vill säga dina syskonbarn eller syskonbarnbarn, som då tar över sin avlidne förälderns andel av arvet efter dig.

Varken föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar
Om båda dina föräldrar är döda vid tidpunkten för din bortgång och om du dessutom saknar syskon, syskonbarn och syskonbarnbarn som lever vid tidpunkten för din bortgång, så gäller nästa steg.

Finns det några arvingar ur den fjärde gruppen av personer?

Mor- och farföräldrar
Om det saknas arvingar ur både den första och den andra gruppen av personer, vandrar ditt arv upp i släktträdet till dina mor- och farföräldrar.

Mor- och farföräldrars barn
Om din ena mor- eller farförälder är död vid tidpunkten för din död så trillar arvet ned i släktträdet till deras barn. Det vill säga dina farbröder, fastrar, morbröder och mostrar på den sidan, som då tar över mor- eller farföräldrars andel av arvet efter dig.

Om du saknar arvingar enligt ovanstående grupper går ditt arv till Allmänna arvsfonden.