Sök

Underhållsbidrag

Vi har i Sverige två parallella system när det gäller underhåll till barn: Underhållsbidrag och underhållsstöd. Här kan du läsa mer om dessa två.

Text: Maria Eriksson, jurist Familjens Jurist

Underhållsbidrag

  • Civilrättslig grund
  • Föräldrars ansvar
  • Fastställs genom dom eller avtal
  • Max retroaktivitet 3 år

Underhållsstöd

  • Skyddsnät för barn vars föräldrar inte kan (eller vill) försörja dem
  • Beslutas av Försäkringskassan efter ansökan
  • Max retroaktivitet 1 månad

För båda systemen gäller i princip att de endast kan användas om barnet bor hos den ena föräldern och har umgänge med den andre.

Bor barnet växelvis försvinner naturligtvis inte ansvaret från föräldern men det behöver då till rent praktiska lösningar istället för avtal eller dom. Tidigare kunde man ansöka om utfyllnadsstöd hos Försäkringskassan vid växelvis boende men det är borttaget.

Vi tittar här närmare på underhållsbidrag. Det regleras i Föräldrabalkens 7 kapitel 1 § som säger att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Barnets behov bygger på schabloner av prisbasbeloppet, som är lika för alla barn i viss åldersgrupp men sedan tillkommer belopp som är ett behov för just det aktuella barnet såsom kostnad för barnomsorg t ex. Hos Försäkringskassan finns annan stödmetod för att beräkna barnets behov som bygger på konsumentverkets siffror som också kan användas.

När barnets behov har fastställts ska det räknas ifrån det barnbidrag som utgår för barnet (men ej ev flerbarnstillägg). Det gäller alltså att tänka efter eftersom allt fler har delade barnbidrag idag.

Det som återstår att bidra till för föräldrarna ska då fördelas. Den förälder som barnet bor hos bidrar genom det och den andre föräldern bidrar genom att utge ett underhållsbidrag för sin andel att utbetalas till boendeföräldern till dess barnet är 18 år och sedan direkt till barnet till dess gymnasiestudier är avslutade. Underhållsbidrag ska utges förskottsvis per kalendermånad.

Har barnet mycket eller relativt mycket umgänge med den förälder som ska utge underhållsbidrag finns rätt till avdrag. Det går att göra på två sätt. Antingen räknar man ut ett snitt och upprättar ett så kallat nettoavtal, då tillkommer inga avdrag sedan. Det andra sättet är att i efterskott göra avdrag med 1/40 av underhållsbidraget för varje dag med umgänge om det varit minst sex dagars umgänge föregående månad eller fem sammanhängande dagar.

Kommer ni själva överens om storleken på underhållsbidraget kan ni få hjälp att skriva avtal via Försäkringskassan eller Familjerätten. Ett annat alternativ är att ta hjälp av ett ombud. Då kan samma ombud företräda dig om ni inte hittar en lösning utan behöver ta frågan vidare till tingsrätten som är den instans som kan fatta beslut genom dom om underhållsbidrag.

När det gäller underhållsstöd är det en annan ordning som gäller.

Vill du boka tid med en jurist för att få hjälp med frågor om vårdnad, boende och umgänge? Läs mer och boka tid här.