Sök

Guide

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är precis vad det låter som: en fullmakt för framtiden. Mer specifikt är det en fullmakt som du som fullmaktsgivare ger åt en eller flera fullmaktshavare för att kunna ta beslut åt dig när du inte längre kan fatta egna.

Text: Frida Brånebäck, jurist Familjens Jurist

Varför ska du skriva en framtidsfullmakt?

Om du på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fatta beslut själv utses oftast en god man för dig. Personen som utses till god man behöver inte ha någon koppling till dig. Genom att skriva en framtidsfullmakt behöver du inte bli tilldelad en slumpmässigt utvald god man. Istället kan du själv välja ut någon som du känner och litar på, exempelvis en nära vän eller en anhörig, som ansvarig för att hjälpa dig.

Hos Familjens Jurist kan själv skriva en framtidsfullmakt i deras onlinetjänst eller boka tid med en jurist.

Vad kan en framtidsfullmakt handla om?

Framtidsfullmakter får handla om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. Med personliga angelägenheter avses bland annat att hitta lämpligt boende, hemtjänst eller kontaktperson. Hit hör också att hålla kontakter med hälso- och sjukvården och den sociala omsorgsverksamheten.

Med ekonomiska angelägenheter avses förvaltning av egendom och andra tillgångar såsom exempelvis fastigheter, bankmedel och betalning av räkningar. Du kan själv specificera vilka lägen och vilken typ av beslut som du vill att din utvalda person ska ha rätt att agera i.

Vem kan skriva en framtidsfullmakt?

För att få skriva en framtidsfullmakt måste du uppfylla två krav:

 1. Du måste ha fyllt 18 år.
 2. Du måste vara beslutsförmögen. Detta betyder att du måste kunna överväga olika handlingsalternativ, kunna förstå vad en framtidsfullmakt innebär och därefter kunna fatta ett eget beslut.

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

Det finns ingen lag som säger att du måste anlita en jurist för att skriva en framtidsfullmakt. Det är alltså fullt möjligt att själv skriva en framtidsfullmakt. En tydlig framtidsfullmakt underlättar dock för dina anhöriga, ökar din och familjens trygghet och minskar risken för framtida tvister. Det kan därför vara en god idé att anlita en jurist. En jurist kan dessutom se till att allt går rätt till när du skriver din framtidsfullmakt. För att en framtidsfullmakt ska vara giltigt måste det nämligen uppfylla vissa krav:

 1. Fullmakten ska vara skriftlig.
 2. Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt.
 3. Det ska framgå vem eller vilka som har rätt att fatta beslut åt dig.
 4. Det ska framgå vilka situationer som fullmakten gäller för.
 5. Det ska framgå vilka villkor som gäller för fullmakten i övrigt.
 6. Du ska underteckna fullmakten. Detta kan gå till på två sätt:
  • Du kan skriva på fullmakten samtidigt som två vittnen närvarar. Efter detta ska vittnena, i nära anslutning till att de sett dig skriva på fullmakten, bekräfta att de sett detta genom att själva skriva på med sina egna underskrifter. De måste då känna till att handlingen är just en framtidsfullmakt.
  • Du kan också skriva på fullmakten utan att vittnen närvarar. Två samtidigt närvarande vittnen måste då vid ett senare tillfälle se och höra dig intyga att du skrivit på fullmakten med din egen underskrift. Efter detta ska vittnena, i nära anslutning till att de sett och hört dig intyga att du skrivit på, bekräfta detta genom att själva skriva på fullmakten med sina egna underskrifter. De måste då känna till att handlingen är just en framtidsfullmakt.

Vem kan bevittna en framtidsfullmakt?

Den som är vittne måste vara över 15 år och förstå vad det innebär att vara ett vittne. Vissa personer får dock inte vara vittne:

 • Den som enligt din framtidsfullmakt har rätt att fatta beslut åt dig i får inte vara vittne.
 • Den som på något sätt är släkt med eller anhörig till dig (till exempel barn, föräldrar, syskon, make/sambo) får inte vara vittne.
 • Den som på något sätt är släkt med eller anhörig till den som enligt din framtidsfullmakt har rätt att fatta beslut åt dig, får inte vara vittne.