Sök

Måste ett avtal vara skriftligt för att vara giltigt?

Måste ett avtal var skriftligt för att vara giltigt? Peder Lundgren reder ut vad som gäller.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Det är endast i vissa specifika fall som ett avtal måste vara skriftligt för att vara giltigt. Ett vanligt exempel där lagreglerna kräver skriftliga avtal är köp av fastighet. I de flesta fall finns det dock inga sådana särskilda lagkrav och i de situationerna är muntliga avtal lika giltiga och bindande som ett skriftligt. Svårigheten med ett muntligt avtal är dock att det i efterhand är svårt att bevisa avtalets innehåll. Motparten kan ha en annan åsikt om vad som avtalats eller kanske motsätter sig att ett avtal överhuvudtaget har ingåtts. Skriftliga avtal är därför att föredra. 

Utgångspunkten är avtalsfrihet gäller, vilket innebär att det är upp till parterna själva att bestämma över innehållet i ett avtal. I vissa delar och situationer kan det dock finnas tvingande lagbestämmelser som parterna inte kan avtala bort. En sådan tvingande lagregel gäller oavsett vad parterna har avtalat om. Vid utformning av dina avtal är det därför viktigt att du säkerställer att avtalsvillkoren inte strider mot någon tvingande lagregel.  

Avtalslagen är den lag som reglerar hur ett avtal ingås. Som huvudregel gäller att ett avtal ingås genom att ena parten lämnar ett anbud (det vill säga ett erbjudande – exempelvis en offert) och att den andra parten lämnar en accept (det vill säga ett svar). Om innehållet i anbudet och accepten är detsamma har ett avtal ingåtts. En viktig princip i svensk avtalsrätt är att när ett avtal väl har ingåtts ska det hållas. En part som inte följer ett avtal riskerar därför att ställas till ansvar och behöva betala skadestånd till motparten. 

Om båda avtalsparterna är överens kan man göra ändringar eller tillägg till ett avtal. Många gånger framgår det av huvudavtalet att tillägg eller ändringar måste vara skriftliga för att vara giltiga, men även om det inte finns någon sådan bestämmelse bör tillägg och ändringar ändå alltid vara skriftliga för att undvika risk för oklarheter. Vid tillägg till ett befintligt avtal är det även viktigt att du säkerställer att tillägget inte oavsiktligt strider mot huvudavtalet. I tillägget eller ändringen bör det även tydligt anges vilket avtal tillägget eller ändringen avser och ifall huvudavtalet ska upphöra eller fortsätta gälla. 

För att minska risken för att hamna in en tvist om ett avtal bör du således se till att ha skriftliga avtal som uppfyller formkraven, inte strider mot tvingande bestämmelser och dessutom är tydligt utformade så att innehållet och avtalsvillkoren är klara för båda parter.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Företagarens Jurist för rådgivning.