Sök

Skatteregler för ägare av fåmansaktiebolag

Det finns särskilda skatteregler för fåmansföretag som styr bland annat hur utdelning och kapitalvinst ska beskattas hos dig som ägare av ett fåmansaktiebolag.

Text: Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Reglerna, som ibland kallas 3:12-reglerna, innebär att det finns möjlighet att ta viss utdelning eller kapitalvinst till låg beskattning. Lågbeskattad utdelning eller kapitalvinst beskattas med 20 procent. Utdelning eller kapitalvinst över det lågbeskattade utrymmet beskattas sedan som löneinkomst, vilket kan innebära en beskattning upp till ca 52 procent. Om du tar en hög utdelning eller säljer med stor kapitalvinst finns ytterligare en gräns som innebär att du skattar 30 procent på den del som överstiger cirka sex miljoner kronor.

Vid bedömning om du omfattas av dessa särskilda skatteregler utgår man i bedömningen från hur många delägare det finns i bolaget och om det är flera närstående som är delägare (närstående personer räknas som en delägare). Vid bedömningen utgår man från om företaget har fyra eller färre personer som tillsammans äger mer än 50 procent av rösterna i företaget. Dessutom beaktas även om du som delägare är verksam i bolaget. I ägarledda företag där delägarna är verksamma i betydande omfattning räknas nämligen delägarna som en enda person. Eftersom det finns regler som innebär att flera delägare kan räknas som en person och då det inte finns någon begräsning vad avser företagets storlek eller hur många delägare företaget har, kan ett fåmansföretag i praktiken vara ett mycket stort företag.

Vid beräkning av hur mycket lågbeskattad utdelning eller kapitalvinst du som ägare kan erhålla utgår man från ett så kallat gränsbelopp, vilket motsvarar det lågbeskattade utrymmet. Gränsbeloppet beräknas den 1 januari varje år, vilket innebär att du måste ha ägt aktierna den dagen för att få beräkna gränsbeloppet. Det finns två olika metoder för att räkna ut gränsbeloppet, förenklingsregeln och huvudregeln. Du som ägare kan välja vilken metod du vill använda och du kan byta mellan de båda metoderna från år till år. Om du äger fler fåmansföretag får du dock endast använda förenklingsregeln för ett av dessa.

Förenklingsregeln, även kallad schablonmetoden, beräknas genom att man utgår från 2,75 inkomstbasbelopp som sedan proportioneras utifrån antal aktier du ägde av totalt antal aktier i företaget den 1 januari. Vid beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln kan du som ägare tillgodoräkna dig företagets utbetalda löner. Om du vill använda denna metod finns det krav på ett aktieinnehav om minst fyra procent samt att du eller en närstående till dig måste ha tagit ut en viss lön.

Gränsbeloppet och därmed det lågbeskattade utrymmet beräknas för varje år. Om du inte nyttjar hela utrymmet sparas och adderas det till nästkommande år. Det sparade utdelningsutrymmet räknas även upp med en ränta för varje år.

Behöver du hjälp av en jurist? Boka tid hos Företagarens Jurist för rådgivning.