Sök

"Aktieägaravtal i 50/50-bolag – det här måste ni tänka på!"

- Peder Lundgren, jurist Företagarens Jurist

Det är inte ovanligt att två kompanjoner äger ett aktiebolag med hälften var. Eftersom ingen av ägarna har majoritet i ett sådant 50/50-bolag ställer det höga krav på att delägarna kan komma överens i beslutsfattandet.

Som i alla aktiebolag med fler än en ägare bör ni upprätta ett aktieägaravtal för att reglera vissa viktiga principer och frågor för ägandet. I ett 50/50-bolag finns det några delar som är av särskild betydelse. Läs mer här och boka tid för att skriva ett aktieägaravtal.

Ta in en medlare

Det kan få stora konsekvenser för bolaget om ni som ägare inte kommer överens och i värsta fall kan verksamheten tvingas stanna av. I aktieägaravtalet är det därför viktigt att ange hur en sådan situation där ni inte kan enas i en fråga, ofta kallad deadlock, ska lösas. Ett alternativ kan vara att ni vid en deadlock-situation ska kalla in en medlare i frågan. Genom att ta in en utomstående och oberoende part är det möjligt att ni hittar en lösning på konflikten som båda parter kan acceptera.

Om ett medlingsförfarande inte lyckas är konflikten förmodligen så svårlöst att det kanske inte är lämpligt att ni fortsätter som kompanjoner. För att lösa en sådan situation kan ni bestämma att det ska finnas en rätt till inlösen av aktierna. I en sådan inlösenklausul i aktieägaravtalet är det viktigt att ni reglerar vem av delägarna som ska ha rätt till inlösen och hur aktierna ska värderas.

Skydda ägandet med äktenskapsförord

Delägarna i 50/50-bolag är ofta måna om att skydda ägarkretsen och att säkerställa att ägandet inte övergår till någon utomstående. Om någon av er är gift eller ska gifta sig kan det därför vara lämpligt att ni i aktieägaravtalet bestämmer att ni ska se till att göra era aktier till enskild egendom. Egendom görs till enskild genom att makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord. Ni kan därför inte genom aktieägaravtalet göra era aktier till enskild egendom. Det ni istället kan göra är att ange att ni som delägare åtar er att se till att era aktier görs till enskild egendom. Er sinsemellan blir ni på så sätt skyldiga att se till att äktenskapsförord upprättas och om så inte sker riskerar ni sanktioner i enlighet med aktieägaravtalet.

Om någon av er går bort

En annan situation som kan få stora konsekvenser för delägarkretsen om ni inte har reglerat den, är vad som ska ske med era aktier ifall någon av er går bort. Om ni inte har avtalat något kring denna situation kommer aktierna att ingå i den avlidne delägarens kvarlåtenskap som övergår till dennes arvingar genom arvskifte. För att undvika att den avlidnes arvingar inträder som aktieägare kan ni reglera att den andra delägaren ska ha rätt att lösa in den avlidne delägarens aktier. Genom att teckna en kompanjonförsäkring som faller ut vid dödsfall kan ni säkerställa att det finns ekonomiska möjligheter för inlösen av den avlidne delägarens aktier.

Med ett genomtänkt och välanpassat aktieägaravtal skapar ni trygghet för ert gemensamma företagande och ni minskar därmed risken för att svårlösta konflikter uppstår längre fram.

Boka tid hos Företagarens Jurist för att få hjälp med att skriva ett aktieägaravtal.