Sök

Överklaga bygglov - så fungerar det

Funderar du på att överklaga grannens bygglov? I den här artikeln kan du läsa hur du ska göra om du vill överklaga ett bygglov - och vad du bör tänka på.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Hur överklagar man ett bygglov?

Det första du måste tänka på är att skicka in överklagan i rätt tid. Huvudregeln är att en överklagan måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du fått del av beslutet (blivit delgiven). Det finns vissa möjligheter att meddela beslut om bygglov utan att grannar delges beslutet. Därför är det viktigt att du kontaktar kommunen så snart du har fått reda på att din granne fått bygglov.

Vad ska en överklagan innehålla?

Själva överklagan måste vara skriftlig och den ska skickas till den kommunala nämnd som har meddelat bygglovet. Det går bra att skicka in överklagan per e-post, men var noggrann med exakt vilken adress som du ska skicka överklagan till.

I en överklagan måste du även ange vilket beslut överklagandet avser - och du måste vara tydlig med vad du vill med överklagan. Förklara även varför du anser att grannens bygglov påverkar dig negativt.

Du behöver inte ange vilka bestämmelser som gör att beslutet om bygglov är felaktigt, men om det är en knepig juridisk fråga är det lämpligt att ta hjälp av en jurist för att få mer tyngd och en korrekt preciserad överklagan.

Checklista - överklaga ett bygglov:

✓ Ange vilket beslut du överklagar, samt ärendets diarienummer

✓ Berätta varför du tycker att beslut är felaktigt

✓ Förklara hur du vill att beslutet ska ändras

✓ Skicka med eventuella handlingar som stöd för din ståndpunkt

✓ Lämna kontaktuppgifter: telefonnummer, mail- och postadress

Om du inte har fått beslutet i tid

Om du av någon anledning inte har fått del av beslutet är tidsfristen för att överklaga beviljat bygglov beroende av när beslutet publicerades i Post och Inrikes tidningar. Där publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom - såsom exempelvis beslut om bygglov.

Den som inte har fått del av beslutet har då fyra veckor på sig att överklaga från och med publiceringen. Eftersom det finns olika tidsfrister är det bästa tipset att omgående kontakta kommunen för att ta reda på när din överklagan måste ha kommit in.

Vad innebär en detaljplan?

En detaljplan reglerar rättigheter och skyldigheter - inte bara mellan markägare och samhället utan också markägare emellan. Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte överensstämmer med den gällande detaljplanen.

Ett bygglov kan beviljas på grund av att bygglovet överensstämmer med den så kallade detaljplanen. Då är det normalt sett svårt att få framgång med en överklagan.

Om det beviljade bygglovet däremot kan anses vara ett avsteg från detaljplanen finns det möjlighet att få till en ändring av beslutet.

Så går överklagandeprocessen till

När din överklagan har skickats in dubbelkollar kommunen om beslutet ska ändras eller omprövas. Om kommunen inte anser att beslutet ska ändras skickas ärendet vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till Mark och miljödomstolen.

Mark och miljödomstolens dom kan därefter överklagas till Mark och miljööverdomstolen, vars dom i vissa sällsynta fall kan överklagas till Högsta domstolen.

Tänk på att det krävs så kallat prövningstillstånd i både Mark och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Prövningstillstånd meddelas endast i mycket sällsynta fall. Detta innebär i praktiken alltså att sista instans är Mark och miljödomstolen. 

Var aktiv så tidigt som möjligt

En överklagandeprocess tar lång tid och det är långt ifrån självklart att överklagan ger önskat resultat. Det bästa sättet att påverka din grannes bygglov är att vara aktiv under själva ansökningsprocessen och redan då yttra dig över grannens ansökan. I ditt yttrande till kommunen kan du lämna synpunkter på ansökan och berätta hur du påverkas av det sökta bygglovet.

Om du inte har fått yttra dig i frågan

Om du får reda på att din granne har ansökt om bygglov utan att du har fått chansen att yttra dig är det viktigt att du genast hör av dig till kommunen. Var tydlig med varför du vill få tillfälle att yttra dig.

Kommunen kan visserligen göra bedömningen att du inte berörs av ansökan - då får du inte möjlighet att yttra dig. Och om du inte har fått tillfälle att yttra dig kan kommunen inte ta hänsyn till dina synpunkter.

Familjens Jurists Fastighetsenhet kan hjälp dig med rådgivning om bygglov. Läs mer och boka tid här.