Sök

Överklaga grannens bygglov

Om din granne fått ett bygglov som du tycker påverkar dig negativt kan det vara bra att känna till att du, som granne, i regel kan överklaga bygglovet. I den här artikeln kan du läsa om hur du ska göra om du är missnöjd med att din granne fått bygglov.

Text: Fredrik Aldmo, jurist Familjens Jurist

Såhär gör du när du överklagar

Det första du måste tänka på är att du måste skicka in din överklagan i rätt tid. Huvudregeln är att en överklagan måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du fått del av beslutet (blivit delgiven).

Eftersom det finns vissa möjligheter att meddela beslut om bygglov utan att grannar delges beslutet är det viktigt att du kontaktar kommunen så snart du fått reda på att din granne fått bygglov.

Om du inte fått del av beslutet är tidsfristen för överklagan beroende av när beslutet publicerades i Post och Inrikes tidningar. Den som inte har fått del av beslutet har då fyra veckor på sig att överklaga från och med publiceringen i Post och Inrikes tidningar.

Eftersom det finns olika tidsfrister är det bästa tipset att omgående kontakta kommunen för att ta reda på när din överklagan måste ha kommit in till kommunen.

Själva överklagan måste vara skriftlig och skickas till den kommunala nämnd som meddelat bygglovet. Det går bra att skicka in överklagan per e-post, men tänk på att ta reda på vilken e-post du ska skicka överklagan till.

I överklagan måste du ange vilket beslut överklagan avser, du måste även precisera vad du vill med överklagan, det vill säga att beslutet ska ändras på så sätt att bygglov inte meddelas. Du måste dessutom förklara varför du anser att bygglov inte ska meddelas. Du behöver inte ange vilka bestämmelser som gör att beslutet om bygglov är felaktigt, men om det är en knepig juridisk fråga är det lämpligt att ta hjälp av en jurist för att få mer ”tyngd” och renodla överklagan.

Om bygglovet beviljats på grund av att bygglovet överensstämmer med den så kallade detaljplanen är det normalt sett svårt att få framgång med en överklagan. Men om det beviljade bygglovet är ett ”avsteg” från detaljplanen kan det finnas möjlighet att få till en ändring av beslutet.

Överklagandeprocessen

När din överklagan kommit in till kommunen dubbelkollar kommunen om beslutet ska ändras självmant av kommunen (omprövas). Om kommunen inte anser att beslutet ska ändras skickas ärendet vidare till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan därefter överklagas till Mark och miljödomstolen. Mark och miljödomstolens dom kan därefter överklagas till Mark och miljööverdomstolen, vars dom i vissa sällsynta fall kan överklagas till Högsta domstolen.

Tänk på att det krävs så kallat prövningstillstånd i både Mark och miljööverdomstolen och Högsta domstolen. Prövningstillstånd meddelas endast i mycket sällsynta fall. I praktiken är alltså sista instans Mark och miljödomstolen.   

Yttra dig över ansökan om bygglov

Eftersom en överklagandeprocess tar lång tid, och det är långt ifrån självklart att överklagan ger önskat resultat. Det bästa sättet att påverka din grannes bygglov är att vara aktiv under själva ansökningsprocessen och yttra dig över grannens ansökan. I ditt yttrande till kommunen kan du lämna synpunkter på ansökan och berätta närmare om hur du påverkas av det sökta bygglovet.

Om du får reda på att din granne ansökt om bygglov utan att kommunen låtit dig yttra dig är det viktigt att du hör av dig till kommunen och påpekar att du vill få tillfälle att yttra dig. Kommunen kan nämligen göra bedömningen att du inte berörs av ansökan, och då får du inte möjlighet att yttra dig, och om du inte fått tillfälle att yttra dig kan kommunen inte ta hänsyn till dina synpunkter.

Familjens Jurists Fastighetsenhet kan hjälp dig med rådgivning kring överklagande av bygglov. Läs mer här.