Sök

Vanliga frågor inför att bygga hus

Funderar du på att bygga hus? I denna artikel har Familjens Jurist listat och utförligt förklarat fyra vanliga frågor som oftast uppstår inför sitt husbygge.

Text: Oscar Coronel, jurist Familjens Jurist

Vad är skillnaden mellan en totalentreprenad och en delad entreprenad?

Om ni avtalar om en totalentreprenad så har du som beställare endast avtal med en entreprenör (totalentreprenör) som ansvarar både för projektering och utförande av entreprenaden. Totalentreprenören anlitar sedan ofta egna underentreprenörer för att utföra de olika delarna av entreprenaden (som att gjuta platta eller utföra VVS- eller elarbeten). Fördelen med totalentreprenad för dig som beställare är alltså att du endast har en avtalspart och ett avtal. Det innebär att du bara behöver påtala fel till en part. En nackdel är att det i vissa fall kan bli dyrare än om du själv anlitar olika entreprenörer för att utföra de olika delar av husbygget. Det kallas för delad entreprenad. En nackdel med delad entreprenad är att du har ansvaret för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Det kan också vara svårt att bevisa vilken av de olika entreprenörerna som ansvarar för olika fel. För de flesta konsumenter är det därför tryggare med en totalentreprenad.

Vad innebär det att använda ABS 18?

Om du som konsument avtalar med en entreprenör om att bygga ett hus gäller konsumenttjänstlagen för entreprenaden. Konsumenttjänstlagen har vissa regler som gäller särskilt för småhusentreprenader, men de flesta av lagens bestämmelser är inte anpassade för just avtal om småhusentreprenader. Därför har Konsumentverket tillsammans med olika intresseorganisationer tagit fram ett standardavtal med tillhörande standardbestämmelser, Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader eller ABS 18. Bestämmelserna i ABS 18 är alltså särskilt anpassade för småhusentreprenader och innebär överlag att du som konsument får ett bättre och mer anpassat skydd än om endast konsumenttjänstlagens regler skulle gälla. Några exempel är att slutbesiktning är obligatorisk, att entreprenören får ett större ansvar att kontrollera platsen för entreprenaden innan denne lämnar en offert, samt krav på vilka försäkringar som entreprenören måste kunna visa att denne har tecknat.

Varför är det viktigt att tydligt avtala om omfattningen av arbetena?

En av de vanligaste anledningarna till entreprenadtvister är att parterna inte är överens om vad som skulle ingå i priset och vad som utgör tilläggsarbeten. För att undvika onödiga tvister är det viktigt att ta med tydliga ritningar som visar vad som ska göras, samt tekniska beskrivningar och gärna tydliga listor på vilka delar som varje arbete ska omfatta. Ju tydligare ni avtalar om vad som ska göras och vilka delar som ingår, desto mindre är risken för att tvist uppstår. Det är därför också en god idé att i avtalet förtydliga vad som inte ingår i arbetena.

Varför är det viktigt att avtala om start- och sluttid?

En annan vanlig tvistefråga är om entreprenaden är försenad eller inte, och vad konsekvenserna ska bli av en eventuell försening. För att undvika tvister är det bra att tydligt avtala om när entreprenaden ska påbörjas och slutföras. Det finns i ABS 18 möjlighet att tydligt bestämma start- och sluttid, och även att bestämma att entreprenören ska betala ett dröjsmålsvite (på förhand bestämt skadestånd) för varje vecka som entreprenaden försenas.

Det finns som sagt mycket att tänka på inför att bygga hus. Du är alltid välkommen till Familjens Jurist med dina frågor gällande småhusentreprenader. Läs mer här och boka tid.