Sök

Många föräldrar ställs inför frågan hur man ska göra den dagen då du inte längre vill driva ditt fåmansaktiebolag vidare. Ska barnen ta över eller ska bolaget säljas externt?

Text: Ola Aronsson, jurist Familjens Jurist

Vad är ett generationsskifte?

Ett generationsskifte innebär ofta en överlåtelse av ett företag, en familjegård eller skogsfastighet från en generation till en annan inom familjen - alternativt till närstående eller anställda. Här kan du läsa mer om olika sätt att föra över tillgångar till närstående samt boka tid för rådgivning.

Vad räknas som närstående enligt Skatteverket?

Följande räknas som närstående enligt Skatteverket:

  • Föräldrar
  • Far- och morföräldrar
  • Make
  • Avkomling och avkomlings make
  • Syskon
  • Syskons make eller avkomling
  • Dödsbo vari den skattskyldige eller någon av nämnda personer är delägare

Här hittar du Skatteverkets regler gällande fåmansbolag och närstående.

Vad gäller vid en gåva?

Vid en gåva råder en skatterättslig kontinuitetsprincip. Det innebär att barnen sätts i föräldrarnas skattemässiga situation. Barnen tar då över anskaffningsvärdet på aktierna.  Barnen tar även över så kallat sparat gränsbelopp (sparat utdelningsutrymme) som belöper på aktierna. Här hittar du Skatteverkets information om kontinuitetsprincipen.

Detta förutsätter att antingen föräldrarna eller barnen har varit verksamma i bolaget.

Ett inrullat underskott i bolaget påverkas heller inte av några underskottsspärrar - eftersom ägarbytet sker inom närståendekretsen.

Gåvan fungerar skatterättsligt även om barnen arbetar i bolaget - eftersom gåvan antas ha sin grund i en närstående relation. Om gåvan istället hade lämnats till en anställd som inte är närstående - hade utgångspunkten varit att den anställde ska beskattas för marknadsvärdet på aktierna. I ett sådant fall är presumtionen att gåvan har sin grund i en arbetsprestation.

Vid en försäljning direkt till barnen

Föräldrar kan sälja aktier till barnen till näst intill valfritt pris. Om priset sätts till anskaffningsvärdet - vilket är fullt möjligt - utnyttjar inte föräldrarna det sparade utdelningsutrymmet. Det sparade utrymmet förloras då, och kan inte överföras till barnen.

Föräldrar kan också sälja till det så kallade K10-värdet (motsvarande det sparade utdelningsutrymmet). Vinsten är alltid nominell (försäljningspris minus anskaffningsvärde). Föräldrarna kommer i ett sådant fall att beskattas för vinsten. Skatten uppgår då till 20 procent eftersom vinsten hamnar inom det sparade utrymmet.

Det går även att välja att sälja aktierna till marknadsvärdet. Om detta värde överstiger K10-värdet kommer det överskjutande beloppet att tjänstebeskattas. Även i en sådan här affär kommer ett inrullat underskott som finns i bolaget att kvarstå.

Vad är K10-blanketten?

K10-blanketten är en bilaga du som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket - tillsammans med din inkomstdeklaration. På blankett K10 räknar du ut hur stor del av utdelningen - eller vinsten vid en försäljning av aktierna - från ditt fåmansföretag som ska beskattas i kapital respektive tjänst.

Ett fåmansbolag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre personer äger mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i bolaget.

Försäljning efter intern aktieöverlåtelse

Föräldrar kan också - innan överlåtelsen till barn -  göra en så kallad intern aktieöverlåtelse. Föräldrarna bildar då ett nytt aktiebolag - till vilket det ursprungliga aktiebolaget överlåts. Priset som det går att sätta vid den överlåtelsen är allt mellan anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Ett nytt aktiebolag (Nyab) kan sedan skattefritt överlåta det ursprungliga aktiebolaget till barnen. Problemet vid en direkt överlåtelse till barnen är att Nyab måste sätta priset till marknadsvärdet.

Om barnen själva bildar ett bolag

Om barnen istället själva bildar ett eget bolag - vi kan kalla det Barnbolaget. Då kan Nyab sälja det ursprungliga bolaget till Barnbolaget till underpris, alltså ett pris som understiger marknadsvärdet.

Om Nyab har sålt aktierna med vinst finns nu en summa pengar i Nyab. Under vissa förutsättningar kan föräldrarna (efter en lagändring 2019) ta ut pengarna efter fem år - till en beskattning på 25 procent.

Om föräldrarna har ett stort sparat utdelningsutrymme kan de givetvis ta en utdelning till 20 procent innan de gör en intern aktieöverlåtelse.

Bra att tänka på inför generationsskifte

  • Resonera inom familjen och var överens i förväg om alla överföringar.
  • Glöm inte att en gåva till ett av dina barn kan få konsekvenser vid ett framtida arvskifte - om du har andra bröstarvingar som inte fått gåvor i samma utsträckning.
  • Tänk på dig själv och din ekonomi - skänk inte bort vad du själv kan behöva.